Do nowego rodzaju sił zbrojnych będzie należało 35 tysięcy żołnierzy. Aby znaleźć się wśród nich trzeba być pełnoletnim i posiadać odpowiednie wykształcenie. Do formacji mogą wstępować również kobiety.

Do służby ochotniczej może być powołana osoba będąca żołnierzem rezerwy i spełniająca poniższe warunki:
- niekarana za przestępstwo umyślne,
- posiadająca obywatelstwo polskie,
- odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
- wiek od 18 do 50 lat (60 dla podoficerów i oficerów);
- odpowiednie do korpusu osobowego wykształcenie: gimnazjalne (szeregowy), średnie (podoficer) lub wyższe (oficer).
Dodatkowym atutem dla osób starających się o służbę w WOT, będzie członkostwo w organizacjach proobronnych i harcerstwie. Ich członkowie mogą wstępować do WOT indywidualnie lub grupowo.

W przypadku wstąpienia grupowego, zostaną wcieleni do istniejącego większego pododdziału jako drużyna lub pluton.

Cywile mogą również starać się o przyjęcie do studium oficerskiego, kształcącego kadry na potrzeby wojsk obrony terytorialnej. Przygotowano dla nich 150 miejsc w studium w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Przyszli oficerowie powinni posiadać odpowiednie przygotowanie, dlatego zostały określone specjalności studiów preferowane przy naborze (konieczne jest uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego): techniczna, mechaniczna, elektromechaniczna i elektroniczna.
Ponadto wśród akceptowanych kierunków znalazły się studia w zakresie:
- obronności i bezpieczeństwa państwa,
- zarządzania kryzysowego,
- nauk społecznych,
- nauk humanistycznych,
- wychowania fizycznego,
- ekonomii.