Kształcenie fizjoterapeutów ma być dokładnie określone. Projekt rozporządzenia stworzonego przez Ministra Zdrowia w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów zawiera szczegółowe informacje, między innymi: czas szkolenia, program oraz wzór dziennika praktyk.

Obowiązek odbycia praktyki jest skierowany do studentów ostatniego roku studiów. Każdej osobie zostaje przyznany opiekun. To on wprowadza swojego podopiecznego w zakres obowiązków i sposób ich wykonywania. A także układa miesięczny rozkład praktyki i prowadzi ewidencję czasu jej odbywania. Powinien również 7 dni przed rozpoczęciem każdego miesiąca poinformować podopiecznego o nowym grafiku.

Praktykant musi w trakcie szkolenia działać sumiennie i starannie a także przestrzegać harmonogramu, zasad etyki i być punktualny.

Praktyki trwają 6 miesięcy. Odbywają się w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (45 minut) na dobę. W sumie do zrealizowania jest 960 godzin. W wyjątkowych przypadkach, na które zgodzi się praktykant dobowa ilość godzin praktyki może zostać podniesiona do 12. Pamiętać jednak należy, że „przedłużony dobowy wymiar czasu praktyki jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu praktyki w innych dniach lub dniami wolnymi od praktyki w przyjętym w danym podmiocie leczniczym okresie rozliczeniowym”.

Reklama

Przepisy dopuszczają również możliwość skrócenia czasu praktyk. Wniosek o skrócenie należy złożyć do opiekuna w pierwszym miesiącu praktyki.

Prośba musi być poparta odpowiednimi dokumentami. Opiekun podejmuje decyzję i skraca czas szkolenia według własnego uznania. Rejestr fizjoterapeutów i ich kompetencji - co zmieni ustawa dot. tego zawodu
Zainteresowany może także przedłużyć praktykę.

Informacje dotyczące praktyki zapisywane są w dzienniku. Na jego podstawie kierownik jednostki organizacyjnej na uczelni zalicza praktykę.

Dziennik praktyki zawodowej jest dołączany do dokumentacji przebiegu studiów.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.