Senat poparł w czwartek nowelizację ustawy o KSAP, która umożliwia organizowanie przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej szkoleń dla pracowników administracji publicznej.

Za przyjęciem noweli - bez poprawek - głosowało 62 senatorów, 28 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Nowelizacja trafi teraz do podpisu prezydenta.

Obecnie szkolenia dla pracowników administracji publicznej są powierzane przez poszczególne urzędy niezależnym od siebie podmiotom szkoleniowym.

Zgodnie z nowelą przeprowadzenie szkolenia będzie mógł zlecać KSAP m.in. szef Służby Cywilnej - to będą szkolenia centralne w służbie cywilnej.

Warunkiem zlecenia KSAP szkoleń centralnych, nadzorowanych przez szefa SC, ma być wcześniejsze zawarcie porozumienia między dyrektorem szkoły a szefem Służby Cywilnej, w którym określone zostaną zakres, warunki i tryb realizacji szkoleń.

Szkolenia takie mają być finansowane za pomocą dotacji celowej udzielanej KSAP lub z pieniędzy dysponenta środków budżetowych zlecającego szkolenie.

Zdaniem rządu, który był projektodawcą nowych przepisów, efektem tych regulacji powinna być większa liczba szkoleń realizowanych przez KSAP, racjonalizacja samego procesu szkoleń w administracji rządowej i jego ujednolicenie.