Część małych firm zostanie zwolniona z dotychczasowego obowiązku posiadania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Z kolei pracownicy zyskają na wydłużeniu terminu, w którym mogą odwołać się do sądu od wypowiedzenia im umowy. Taką zmianę przepisów przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego dla przedsiębiorców.
Obecnie wymóg tworzenia ZFŚS dotyczy pracodawcy zatrudniającego powyżej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Nowelizacja zakłada, że będzie musiało być ich 50.
– Gdy firma zatrudnia mniejszą liczbę osób, będzie mogła tworzyć fundusz lub wypłacać zatrudnionym świadczenie urlopowe. Wyjątek dotyczy pracodawców mających od 20 do 50 podwładnych, u których działa związek zawodowy – będą musieli tworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wtedy, gdy związek o to wystąpi – mówi Łukasz Chruściel, radca prawny z Kancelarii Raczkowski Paruch.
Nowe regulacje nie będą dotyczyć pracodawców, którzy prowadzą działalność w formie jednostek budżetowych. W ich przypadku stan zatrudnienia nie ma znaczenia, bo i tak niezależnie od tego muszą posiadać fundusz.
Projekt przewiduje też zmiany w kodeksie pracy, m.in. ujednolica przepisy dotyczące odwołania od decyzji pracodawcy. Obecnie obowiązują dwa terminy dla zwrócenia się do sądu – 7-dniowy w przypadku wypowiedzenia umowy oraz 14-dniowy w przypadku rozwiązania jej bez wypowiedzenia. Zdaniem MR takie rozróżnienie nie ma uzasadnienia. – W praktyce funkcjonowanie dwóch terminów powoduje pomyłki, których skutki są dotkliwe dla pracowników. Ponadto termin 7-dniowy wydaje się zbyt krótki na prawidłowe sformułowanie pozwu – uzasadnia.
Resort proponuje także poszerzenie kręgu pracodawców, którzy mogą żądać od osób ubiegających się o pracę podania danych o niekaralności. Wskazuje, że informacje te mają znaczenie dla firm działających na rynku finansowym, powierzającym swoim pracownikom pieniądze lub papiery wartościowe. Dlatego zaproponowało wprowadzenie do kodeksu pracy przepisu zgodnie z którym pracodawcy, którzy podlegają Komisji Nadzoru Finansowego, będą mogli domagać się od kandydata do pracy przedstawienia informacji o tym, czy był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, np. skarbowe.
Ponadto propozycja MR zwolni firmy z obowiązku wydawania świadectwa pracy po 24 miesiącach stażu w przypadku zawarcia z pracownikiem kolejnej umowy na okres próbny lub na czas określony. Jeżeli zostanie ona podpisana w ciągu siedmiu dni, świadectwo zostanie wydane tylko na wniosek pracownika.
46 tys. tyle firm według resort rozwoju może skorzystać na zmianach w ZFŚS
Wzrost najniższych pensji
Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa ma wynosić 13 zł brutto (12 zł powiększone o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.). Tak wynika z nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, którą w zeszłym tygodniu przyjął Sejm i która została skierowana do Senatu. Nowe rozwiązania mają przeciwdziałać nadużywaniu umów cywilnoprawnych i chronić osoby otrzymujące wynagrodzenie na najniższym poziomie przed sytuacją, gdy ich stawka godzinowa jest niższa, niż wskazywałaby obowiązująca płaca minimalna przysługująca osobom na etacie.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy w konsultacjach
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna