Osobie na umowie zlecenia nie przysługuje świadectwo pracy, ale pracodawca może wydać pracownikowi zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie.

Zasadniczo każdemu pracownikowi pracodawca powinien wydać świadectwo pracy, dokumentujące przebieg zatrudnienia. Świadectwo powinno zostać wydane niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy.

Co zawiera świadectwo pracy? Głównie informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk oraz trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne dane niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Zobacz, co dokładnie powinno zawierać świadectwo pracy

Jednak te zasady wystawiania świadectwa dotyczą tylko osoby objęte ochroną kodeksu pracy, czyli zatrudnione na podstawie umowy o pracę. A umowa zlecenia nie jest formalnie umową o pracę, ale o świadczenie usług i dlatego swoje umocowanie prawne ma w kodeksie cywilnym. W związku z tym zleceniobiorcy nie przysługują przywileje etatowego pracownika, jak gwarancja płatnego urlopu czy minimalna stawka wynagrodzenia. Pracownik na zleceniu ma jednak pewne uprawnienia - zobacz jakie

Także świadectwo pracy jest obowiązkowo wystawiane tylko po wygaśnięciu stosunku pracy. Natomiast pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenia może zwrócić się do przełożonego z prośbą o wystawienie zaświadczenia, potwierdzającego fakt wykonywania pracy na rzecz firmy. Na zaświadczeniu powinny wtedy znaleźć się między innymi informacje o długości trwania umowy zlecenia, wysokości wynagrodzenia, opłacanych składkach na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowym.

Te informację mogą być potrzebne między innymi w momencie ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych. Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Sprawdź też, czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy i emerytury