Do naszej firmy wpłynęło zawiadomienie o stwierdzeniu choroby zawodowej. Z tego, co wiem, w takim przypadku obowiązkiem pracodawcy jest przesłanie zawiadomienia o skutkach takiej choroby do Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Skąd pracodawca pozyskuje informacje o tych skutkach● Czy opisuje je lekarz orzecznik ZUS● Czy pracodawca obligatoryjnie otrzymuje takie informacje od stosownych instytucji.
Z art. 2351 kodeksu pracy (dalej: k.p.) wynika, że z chorobą zawodową mamy do czynienia w przypadku schorzenia, które zostało wymienione w wykazie chorób zawodowych, o ile w wyniku oceny warunków pracy można bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem stwierdzić, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem jej wykonywania.
Jednym z obowiązków pracodawcy związanych z chorobami zawodowymi jest przesłanie zawiadomienia o skutkach takiej choroby do Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi oraz właściwego państwowego inspektora sanitarnego (art. 235 par. 5 k.p.). Wzór takiego zawiadomienia określa załącznik nr 10 do rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. Przepisy nakazują przesłanie go niezwłocznie po zakończeniu postępowania mającego na celu ustalenie uszczerbku na zdrowiu lub niezdolności do pracy w związku ze stwierdzoną chorobą zawodową pracownika lub byłego pracownika.
Jeszcze do niedawna ZUS po rozpatrzeniu przekazanego przez pracodawcę wniosku pracownika o wypłatę świadczeń odszkodowawczych przekazywał pracodawcy szczegółową informację na temat stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu oraz kwoty wypłaconego świadczenia. Jednak ze względu na zaostrzenie regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych pracodawcy już takich informacji nie otrzymują.
W tej sytuacji jedyną dostępną drogą dla pracodawcy, aby pozyskać informacje niezbędne do sporządzenia omawianego zawiadomienia, jest otrzymanie ich od pracownika, u którego stwierdzono chorobę zawodową (o ile je udostępni, bowiem nie ma takiego obowiązku).
Gdyby jednak pracodawca nie był w stanie uzyskać danych niezbędnych do sporządzenia zawiadomienia, powinien wypełnić jedynie te rubryki, co do których nie ma wątpliwości (dane identyfikujące pracodawcę, dane pracownika/byłego pracownika, nazwę choroby zawodowej itp.). Natomiast w pozostałych rubrykach dotyczących m.in. stwierdzenia uszczerbku na zdrowiu, niezdolności do pracy, wypłaconego odszkodowania itp. powinien wpisać „brak danych”.
Podstawa prawna
Art. 2351 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1367).
Rozporządzenie ministra zdrowia z 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1379).