Pracownik ma prawo do urlopu szkoleniowego nie tylko w przypadku matury czy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Aż 21 dni wolnych przysługuje, gdy zatrudniony przygotowuje pracę dyplomową.

Prawo do urlopu jest jednym z podstawowych praw pracownika. 5 podstawowych praw, jakie przysługują pracownikowi w Polsce>> Poza urlopem wypoczynkowym czy urlopami rodzicielskimi pracownik może też liczyć na dni wolne związane z podnoszeniem kwalifikacji, czyli zdobywaniem lub uzupełnianiem wiedzy i umiejętności.

Podnoszenie kwalifikacji pracowników może nastąpić z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, i także w przypadku udzielenia urlopu szkoleniowego niezbędna jest akceptacja przełożonego. W zależności do rodzaju egzaminu, pracownikowi przysługuje wolnych:

  • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych, przystępującego do egzaminu maturalnego lub do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • 21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Pracodawca udziela przy tym pracownikowi urlopu w dni bezpośrednio poprzedzające egzamin lub w czasie, kiedy przeprowadzany jest egzamin - o ile są to dni pracy zatrudnionego. W efekcie urlop szkoleniowy może być dzielony na części, w zależności od terminów egzaminów.

Jeżeli pracodawca chce, aby po zakończeniu kwalifikacji zawodowych pracownik został dalej w firmie, powinien zawrzeć z podwładnym pisemną umowę, w której strony mogą określić między innymi dokładną długość urlopu szkoleniowego czy okres odpracowania kwalifikacji zawodowych (maksymalnie 3 lata). Pracodawca może też zdecydować o przyznaniu pracownikowi dodatkowych świadczeń, jak pokrycie opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

Wreszcie pracownik podnoszący kwalifikacje ma również prawo do zwolnienia z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.