W okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy. Zwolnienia od wykonywania obowiązków nie otrzyma jednak osoba, którzy sama odeszła z pracy lub została zwolnieni dyscyplinarnie.

Kodeks pracy przyznaje pracownikowi szereg uprawnień w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Więcej na ten temat dowiesz się z naszej galerii:

Jednym z przysługujących wtedy uprawnień są dni wolne na poszukiwanie nowej pracy, jednak nie otrzyma ich każdy pracownik odchodzący z firmy. Przede wszystkim należą się wyłącznie osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, dlatego świadczący usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej nie mogą skorzystać z tego uprawnienia, nawet jeśli w umowie jest zagwarantowany okres wypowiedzenia.

Ponadto sam okres wypowiedzenia musi wynosić co najmniej dwa tygodnie, a więc chodzi o umowę o pracę:

  • na okres próbny - jeśli została zawarta na okres próby wynoszący 3 miesiące,
  • na czas określony - jeśli treści umowy znalazł się zapis umożliwiający wypowiedzenie tego kontraktu,
  • na czas nieokreślony – niezależnie od długości okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.

W przypadku krótszego okresy wypowiedzenia pracownik nie otrzyma w ogóle dni wolnych na szukanie nowego zatrudnienia. Podobnie z uprawnienia tego nie skorzysta osoba, która sama wypowiedziała umowę, rozstała się z pracodawca za porozumieniem stron czy została zwolniona dyscyplinarnie - warunkiem uzyskania dni wolnych na poszukiwanie pracy jest bowiem rozwiązanie umowy przez wypowiedzenie ze strony pracodawcy. Z przywileju tego mogą jednak skorzystać osoby, które odrzuciły warunki zaproponowane przez pracodawcę przy wypowiedzeniu warunków pracy i płacy, a także osoby ze skróconym okresem wypowiedzenia powodu likwidacji lub upadłości pracodawcy.

Wreszcie zwolnienia na poszukiwanie pracy udziela co prawda pracodawca, ale na wniosek pracownika - pracownik nie może więc po prostu nie stawić się w firmie czy samowolnie oddalić się z miejsca pracy.

Prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy zależy od spełnienia trzech warunków: umowa musi zostać rozwiązana przez wypowiedzenie ze strony pracodawcy, okres wypowiedzenia musi wynosić minimum 2 tygodnie, a pracownik musi złożyć wniosek o udzielenie mu dni wolnych.

Za dni wolne na poszukiwanie pracy zatrudnionemu przysługuje wynagrodzenie, ustalane według zasad obowiązujących przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za urlop.

Ile dni wolnych dostanie pracownik

Liczba dni wolnych na poszukiwanie nowego zatrudnienia zależy od wymiaru okresu wypowiedzenia. Pracownikowi przysługują więc:

  • 2 dni robocze - w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia,
  • 3 dni robocze - w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.

W 2016 roku nastąpiło zrównanie okresów wypowiedzenia umów na czas określony i bezterminowych (więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>), dlatego 2 dni zwolnienia otrzyma tylko zatrudniony próbnie na okres 3 miesięcy oraz w przypadku umowy dłuższej (kontrakt stały i tymczasowy), jeśli dana osoba była zatrudniona u pracodawcy krócej niż 3 lata.

Natomiast przypadku, gdy pracownik był w firmie dłużej niż 3 lata, przysługują mu 3 dni na poszukiwanie nowego zajęcia. Prawo do 3 dni zwolnienia ma także pracownik, gdy wypowiedzenie umowy nastąpiło z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników.

Pracodawca może udzielić pracownikowi dni wolnych łącznie lub jednorazowo na poszczególne dni.