Potwierdzają się informacje odnośnie nadchodzącej rewolucji w zasadach obliczania stażu pracy. Zapowiadane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmiany w Kodeksie Pracy nabierają tempa. Projekt zmian w ustawie będzie omawiany już w III kwartale 2024.

Kodeks pracy: ruszają zmiany legislacyjne?

W wykazie rządowych prac legislacyjnych pojawił się – zapowiadany wcześniej – projekt zmian w Kodeksie pracy. Dokument złożony przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk będzie rozpatrywany przez rząd w trzecim kwartale tego roku. Szefowa resortu pracy zapowiadała już wcześniej, że planowane są zmiany w zasadach przeliczania stażu pracy. Zmianami zainteresowani są nie tylko przedsiębiorcy, ale także osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych. Według wstępnych zapowiedzi MRPiP nowelizacja Kodeksu Pracy miałaby obowiązywać od 2026 roku.

Jak ministerstwo uzasadnia projekt?

W uzasadnieniu podkreślono, że obecny stan prawny nie pozwala na jednolite ustalanie stażu pracy pod kątem uprawnień pracowniczych. W opisie wskazano m.in. na kwestię dodatku stażowego i prawa do nagrody jubileuszowej. Resort pracy pisze o sytuacji, która jest "niekorzystna dla pracowników" oraz o "nierównym traktowaniu w zakresie nabywania uprawnień pracowniczych osób, które przebyły okresy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy i stosunków służbowych oraz osób, które wykonywały pracę na podstawie innych stosunków prawnych i w innych formach". Planowana nowelizacja ma wyrównać szanse wszystkich grup pracowników w kontekście uprawnień pracowniczych.

Nowe zasady: Jak będzie naliczany staż pracy?

W uzasadnieniu do zgłoszonego projektu doprecyzowano, kto może liczyć na zmiany. Zgodnie z planami MRPiP do okresu zatrudnienia ma być wliczana praca stanowiąca tytuł do ubezpieczeń społecznych i wykonywana na podstawie:

  • umowy agencyjnej,
  • umowy zlecenia,
  • umowy o świadczenie usług,
  • działalności gospodarczej – tu szczególnie indywidualna działalność gospodarcza,
  • pełnienia mandatu posła, posła do Parlamentu Europejskiego lub senatora,
  • pełnienia czynnej służby wojskowej, wykonywanej przez żołnierza niezawodowego,
  • odbywania służby zastępczej,
  • członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych.

W założeniach projektu do stażu pracy ma także wliczać się praca odpłatna pełniona w czasie pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania. Wyjaśniono również, że do stażu pracy mogą zostać zaliczone niektóre okresy "niepodlegania ubezpieczeniom społecznym przewidziane w przepisach szczególnych, które wiążą się z wykonywaniem pracy lub działalności co do zasady stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych". Tu wskazano m.in. na pracę wykonywaną na podstawie umowy o świadczenie usług przez uczniów szkół ponadpodstawowych lub studentów do ukończenia 26 lat. Dalsze prace nad projektem przewidziane są na III kwartał 2024.