Na wynagrodzenie żołnierza zawodowego składa się nie tylko zasadnicze uposażenie, ale także dodatki, zasiłki i nagrody.

W wojsku miało w ostatnim czasie kilka zmian, między innymi zniesione zostało 12-letnie ograniczenie czasu służby żołnierzy na kontraktach, głównie szeregowych zawodowych. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>

Żołnierze weszli także w nowy rok z podwyżkami - uposażenia zasadnicze od starszego chorążego sztabowego do generała zostały zwiększone o 210 zł, a dla żołnierzy od szeregowego do starszego chorążego od 100 do 200 zł. Wynika to z rozporządzenia ministra obrony narodowej z 18 grudnia 2015 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. poz. 2213).

Żołnierze i funkcjonariusze weszli w nowy rok z podwyżkami. W 2017 też dostaną więcej pieniędzy?

Ile wynosi uposażenie zasadnicze

Żołnierze zawodowi (oficerowie, podoficerowie, szeregowi) od 1 stycznia 2016 roku otrzymują więc uposażenie zasadnicze w wysokości (brutto):

 • szeregowy - 2 900 zł (grupa O)
 • starszy szeregowy - 2 960 zł (grupa 1)
 • kapral - 3 370 zł (grupa 2)
 • st. kapral - 3 430 zł (grupa 3)
 • plutonowy – 3 490 zł (grupa 4)
 • sierżant - 3 560 zł (grupa 5)
 • st. sierżant - 3 640 zł (grupa 6)
 • mł. chorąży - 3 740 zł (grupa 7) 
 • chorąży - 3 850 zł ( grupa 8)
 • st. chorąży - 3 980 zł (grupa 9)
 • st. chorąży sztab. - 4 110 zł (grupa 10)
 • podporucznik - 4 310 zł (grupa 11)
 • porucznik - od 4 360 zł do 4 420 zł (grupa 12 i 12 A) 
 • kapitan - od 4 540 zł do 4 710 zł ( grupa od 13 do 13 B) 
 • major – od 5 030 zł do 5 360 zł ( grupa od 14 do 14 C) 
 • podpułkownik – od 5 610 zł do 6 310 zł ( grupa od 15 do 15 C) 
 • pułkownik – 6 860 do 8 360 zł (grupa od 16 do 16 C) 
 • generał brygady – od 8 910 zł do 9 660 zł (grupa od 17 do 17 B)
 • generał dywizji - od 10 310 zł do 11 260 zł (grupa od 18 do 18 B)
 • generał broni - od 12 010 zł do 13 110 zł (grupa od 19 do 19 B)
 • generał – 15 410 zł (grupa 20).

Kwoty są wysokie (jeszcze rok temu szeregowy zarabiał w wersji podstawowej 2500 zł) także dlatego, że 300 zł dodatku za długoletnią służbę wojskową zostało po zmianach uwzględnione w uposażeniu zasadniczym. Ma do niego prawo każdy żołnierz po 3 latach pełnienia czynnej służby wojskowej - wynosi on wtedy 3 proc. i w kolejnych latach rośnie znowu o 3 proc. co trzy kata, a od 15 do 35 roku służby - rośnie od 15 proc. o 1 proc. za każdy dalszy rok służby wojskowej, aż do 35 proc. po 35 latach służby.

Dodatki: specjalny służbowy, funkcyjny i motywacyjny

Ponadto, oprócz uposażenia zasadniczego, zawodowi żołnierze otrzymują kilka dodatków do uposażenia.

Dodatkowo i z tytułu szczególnych właściwości lub warunków pełnienia służby, żołnierzowi przysługuje dodatek specjalny, który miesięcznie wynosi za:

 • wykonywanie lotów w składzie załóg wojskowych statków powietrznych - od 750 zł do 2 700 zł dla pilotów (piloci przeszkoleni do wykonywania lotów na F-16 mogą otrzymywać zwiększenie dodatku specjalnego o dodatkową kwotę od 300 zł do 2 250 zł miesięcznie) oraz od 450 zł do 1 500 zł dla pozostałych członków załóg, 
 • wykonywanie bezpośredniej obsługi wojskowych statków powietrznych - od 150 zł do 600 zł, 
 • pełnienie służby w składzie załóg jednostek pływających Marynarki Wojennej wychodzących na morze - od 225 zł do 900 zł, 
 • wykonywanie pod wodą zadań z użyciem sprzętu nurkowego - od 450 zł do 1 350 zł, 
 • wykonywanie skoków ze spadochronem - od 300 zł do 675 zł, 
 • pełnienie służby polegającej na bezpośrednim fizycznym zwalczaniu terroryzmu lub szkoleniu w tym zakresie (wypłacany wyłącznie żołnierzom JW GROM) - od 1 200 zł do 3 300 zł; 
 • wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych w Żandarmerii Wojskowej - do 750 zł; 
 • pełnienie służby w SKW lub SWW od 60 zł do 3 750 zł;
 • wykonywanie czynności polegających na rozminowywaniu terenu lub jego oczyszczaniu z przedmiotów wybuchowych albo niebezpiecznych - do 900 zł; 
 • pełnienie służby warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych - od 75 zł do 180 zł. 
 • wykonywanie zadań związanych z zapobieganiem skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięciem oraz ratowniczych - 45 zł za każdy dzień wykonywania zadań.

Wynagrodzenie żołnierza zwiększa również dodatek służbowy - otrzyma go wojskowy za pełnienie zawodowej służby wojskowej na określonych stanowiskach dowódczych i kierowniczych lub samodzielnych, albo w określonych jednostkach wojskowych. Dodatek służbowy wynosi:

 • od 150 zł do 450 zł - dla dowódcy batalionu, dywizjonu, eskadry, okrętu II rangi lub grupy okrętów albo głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych realizującej wydatki publiczne, 
 • od 75 zł do 150 zł - dla dowódcy kompanii, baterii, kluczą szwadronu, grupy pomocniczych jednostek pływających lub grupy ratownictwa morskiego albo okrętu III lub IV rangi, 
 • od 45 zł do 75 zł - dla szefa pododdziału lub bosmana okrętowego, 
 • od 150 zł do 1 500 zł - dla lekarza lub lekarza dentysty (z wyjątkiem szpitali wojskowych), 
 • do 750 zł - dla kontrolera ruchu lotniczego, ale wrasta za każde uprawienie instruktorskie o 750 zł oraz o 150 zł za każde uprawnienie uzupełniające, operacyjne czy informacji powietrznej.

Poszczególne jednostki wojskowe mają także prawo do osobnego dodatku służbowego. I tak za służbę w:

 • jednostkach wojskowych GROM, FORMOZA, KOMANDOSÓW czy Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie - dodatek wynosi 450 zł,
 • orkiestrze reprezentacyjnej WP oraz kompanii reprezentacyjnej WP - dodatek wynosi 225 zł,
 • ataszacie obrony przy przedstawicielstwie dyplomatycznym Rzeczypospolitej Polskiej - dodatek wynosi od 150 zł do 750 zł,

Ponadto żołnierzom pełniącym służbę w uczelniach wojskowych i instytutach naukowych przysługuje dodatek funkcyjny za powierzenie im funkcji wybieralnej. Natomiast szeregowi i podoficerowie mogą otrzymać dodatek motywacyjny, jeśli uzyskali w ostatniej opinii służbowej ocenę bardzo dobą oraz zdali egzamin na klasę kwalifikacyjną w specjalności wojskowej właściwej dla zajmowanego stanowiska służbowego. Dodatek jest wypłacany co miesiąc i wynosi:

 • w klasie mistrzowskiej - 405 zł,
 • w klasie pierwszej - 255 zł,
 • w klasie drugiej - 150 zł,
 • w klasie trzeciej - 105 zł.

Zasiłki i nagrody dla żołnierza

Poza regularnymi wpłatami wojskowym przysługuje szereg dodatków o charakterze uznaniowym czy okazjonalnym, które przysługują tylko określonym grupom żołnierzy.

I tak zasiłek na zagospodarowanie przysługuje po rozpoczęciu służby wojskowej, w wysokości jednomiesięcznego uposażenia żołnierza zawodowego. Natomiast gratyfikacja urlopowa jest wypłacana w związku z rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego i wynosi wynosi 35 proc. najniższego uposażenia żołnierza (w 2016 roku - 1015 zł) dla żołnierza oraz na każdego uprawnionego członka rodziny (małżonek oraz dzieci).

Dodatkowe uposażenie roczne przysługuje w wysokości jednomiesięcznego uposażenia należnego w dniu 31 grudnia i jest wypłacane w pierwszym kwartale roku następującego.

Dowódcy jednostek mogą też przyznać żołnierzowi nagrodę uznaniową, w tym za zastępstwo za nieobcego żołnierza przebywającego na zwolnieniu lekarskim lub zapomogę, między innymi w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby czy śmierci członka rodziny.

Nagrody jubileuszowe są wypłacane po 20, 25, 30, 35, 40 latach służby wojskowej, w wysokości kolejno 75 proc., 100 proc., 150 proc., 200 proc. i 300 proc. miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym.

W przypadku przeniesienia służbowego żołnierzowi przysługuje cały szereg należności, w tym zwrot kosztów przejazdu wojskowego i jego rodziny oraz przewozu urządzenia domowego do 5000 zł. Żołnierz otrzyma też ryczałt z tytułu przeniesienia w wysokości połowy najniższego uposażenia zasadniczego (w 2016 roku - 1450 zł) oraz zasiłek osiedleniowy w wysokości 250 proc. najniższego uposażenia (w 2016 roku - 7 250 zł), jeżeli żołnierz przesiedla się z członkami rodziny lub 50 proc., gdy przesiedla się sam. Zasiłki te nie mogą jednak przekroczyć kwoty 7500 zł.

Za podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) wojskowi otrzymują diety, zwrot kosztów przejazdów i noclegów jak ogół pracowników sfery budżetowej.

Wreszcie za czasowe pełnienie obowiązków na innym stanowisku służbowym żołnierz może otrzymać od 75 zł do 350 zł miesięcznie, a za wykonywanie dodatkowych czynności, na przykład za pełnienie całodobowej służby dyżurnej otrzyma 50 zł.