Osoby, które w tym roku oszczędzą 890,82 zł na swoim koncie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 240 zł rocznie z funduszy państwowych.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to inicjatywa, która umożliwia pracownikom budowanie oszczędności na przyszłość, zwłaszcza na dodatkową emeryturę, przy wsparciu ze strony pracodawcy i państwa. W ramach programu, uczestnicy otrzymują dodatkowe środki od państwa, takie jak wpłatę powitalną w wysokości 250 zł oraz roczne dopłaty w wysokości 240 zł za każdy rok kalendarzowy. Te kwoty są jednakowe dla wszystkich uczestników PPK, którzy mają do nich prawo.

Kto otrzyma dopłatę do PPK?

Zgodnie z przepisami ustawy dotyczącej pracowniczych planów kapitałowych, roczną dopłatę otrzymują uczestnicy PPK, którzy dokonali wpłat podstawowych i dodatkowych w wysokości co najmniej 3,5% sześciokrotnej wartości minimalnego wynagrodzenia.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które zostało przytoczone przez PFR Portal PPK, w przypadku gdy minimalne wynagrodzenie wzrasta dwukrotnie w ciągu jednego roku kalendarzowego, podstawą do określenia kwoty kwalifikującej do otrzymania rocznej dopłaty jest minimalne wynagrodzenie obowiązujące w pierwszym półroczu danego roku. W kontekście roku 2024 kwota ta wynosi 4242 zł.

Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę zostało ustalone na poziomie 4242 zł, a stawka godzinowa wynosi teraz 27,70 zł. Kolejne zwiększenie minimalnego wynagrodzenia planowane jest na lipiec. Wtedy świadczenia wzrosną do 4300 zł, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 28,10 zł. Kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszej połowie 2024 roku, czyli 4242 zł, jest wyznacznikiem wysokości wpłaty, która kwalifikuje do otrzymania dopłaty rocznej.

Zgodnie z komunikatem udostępnionym przez PFR Portal PPK, jeśli uczestnik PPK decyduje się zmniejszyć swoje regularne wpłaty podstawowe ze względu na obniżone dochody (gdzie wpłaty te są mniejsze niż 2% dochodu), musi on zgromadzić co najmniej 25% tej kwoty, co w przypadku 2024 roku wynosi 222,71 zł.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 3490 zł, a od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku - 3600 zł. Jak wiadomo, podstawą do obliczenia kwoty uprawniającej do otrzymania dopłaty rocznej za 2023 rok jest kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w pierwszym półroczu 2023 roku, czyli 3490 zł.

To oznacza, że aby kwalifikować się do otrzymania dopłaty rocznej za 2023 rok w ramach PPK, uczestnik musi zgromadzić na swoim rachunku lub rachunkach PPK wpłaty w wysokości co najmniej 732,90 zł. W sytuacji osób korzystających z obniżenia wpłaty podstawowej kwota ta wynosi co najmniej 183,23 zł.

Kiedy dopłata na koncie?

Zgodnie z postanowieniami artykułu 34. ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, minister odpowiedzialny za sprawy pracy ma obowiązek przekazać uczestnikowi PPK, za pośrednictwem PFR, kwotę dopłaty rocznej do 31 marca każdego roku. Ma to na celu zaksięgowanie tej kwoty na rachunku PPK uczestnika, który ma do niej prawo.

Dopłata roczna dla uczestników PPK, którzy uzyskali do niej prawo, jest rejestrowana na ich rachunkach PPK do 15 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, za który przysługuje dopłata roczna.

Kiedy nie można otrzymać dopłaty?

Dopłata roczna nie będzie przyznana, jeśli:

  • Uczestnik PPK, w dowolnym miesiącu, w którym jego regularne wpłaty podstawowe stanowią mniej niż 2% jego wynagrodzenia, przekroczy łączne miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł przekraczające 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia.
  • Uczestnik PPK, po ukończeniu 60. roku życia, rozpocznie wypłatę środków z własnego konta PPK.