Osoba, która zamierza świadczyć w Polsce usługi transgraniczne, będzie musiała złożyć oświadczenie zgodne ze wzorem określonym przez resort. Nad projektem w tej sprawie pracuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie wzór oświadczenia nie jest określony.

Przepisy jedynie obligują cudzoziemca, który zamierza świadczyć usługi w Polsce w zawodzie regulowanym, do złożenia oświadczenia wraz z informacją o polisie ubezpieczeniowej od odpowiedzialności zawodowej. Właściwe organy (np. samorządy zawodowe, ministerstwa sprawujące pieczę nad danym zawodem), które je przyjmują, mogą wymagać dołączenia dodatkowych dokumentów.

– Brak wzoru wywołuje wątpliwości, czy informacje zawarte w składanym oświadczeniu są kompletne. Określenie go ma służyć ujednoliceniu jego formy i zakresu zawartych w nim informacji, co będzie ułatwieniem zarówno dla usługodawców, jak i organów, do których one wpływają – argumentuje resort nauki.
Reklama
Proponowany przez ministerstwo wzór został podzielony na części, m.in.: dane usługodawcy, treść oświadczenia, informacje o posiadanej polisie lub innych środkach ubezpieczenia w związku z wykonywaniem danego zawodu. Cudzoziemiec może zostać też zobowiązany do załączenia zaświadczenia, że nie obowiązuje go zakaz wykonywania danego zawodu, dokumentów poświadczających kwalifikacje czy oświadczenia, że zna język polski w stopniu wystarczającym do wykonywania profesji. Oświadczenie trzeba złożyć przed rozpoczęciem świadczenia usługi transgranicznej po raz pierwszy, a także przedkładać je ponownie w każdym roku, w którym cudzoziemiec zamierza pracować w Polsce.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji