Polska zobowiąże się do zapobiegania przypadkom korzystania z pracy przymusowej oraz ich eliminowania. Ma też zapewnić możliwość dochodzenia roszczeń ofiarom takich praktyk. Stanie się tak, jeśli ratyfikowany zostanie protokół do konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) nr 29 dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) skieruje do Rady Ministrów wniosek w tej sprawie.
Protokół przewiduje m.in. możliwość dochodzenia odszkodowań przez ofiary pracy przymusowej oraz zapewnienie, że właściwe władze w danym kraju są upoważnione do nieścigania i niekarania takich osób (ze względu na to, że uczestniczyły w nielegalnych działaniach z przymusu). Każde państwo, które ratyfikuje ten dokument, zobowiąże się także m.in. do ochrony zatrudnionych (w szczególności pracowników migrujących przed ewentualnymi nieuczciwymi praktykami podczas procesów rekrutacji), a także do edukowania pracowników i pracodawców w celu zapobiegania ich udziałowi w nielegalnych praktykach. Ofiara przymusowej pracy będzie mogła liczyć na publiczną pomoc, m.in. w zakresie ochrony zdrowia i rehabilitacji.
Zdaniem MRPiPS ratyfikacja protokołu nie będzie wymagała zmiany polskiego ustawodawstwa. Już teraz bowiem krajowe przepisy umożliwiają walkę z przypadkami przymusowej pracy. W szczególności ofiary takich praktyk mogą domagać się wypłaty należnego wynagrodzenia, a organy wymiaru sprawiedliwości mogą odstępować od ścigania bądź karania sprawców przestępstw, którzy byli do nielegalnych działań przymuszani.
Według danych MOP około 20,9 mln osób na całym świecie stało się ofiarami przymusowej pracy.