Funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymają 2140 zł rocznie za umundurowanie niewydane w naturze. W tej kwocie znajdują się także wydatki związane z utrzymaniem czystości ubrania.
Takie zmiany zakłada projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wysokości przyznawanego funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za przedmioty umundurowania niewydane. Nowy akt uprości zasady wypłaty. Obecnie bowiem wysokość takiego wsparcia jest zróżnicowana ze względu na rodzaj noszonego umundurowania, służby, a także przynależność do korpusu, miejsce pełnienia służby oraz płeć. W projektowanych aktach prawnych zróżnicowanie norm umundurowania utrzymano wyłącznie dla generałów. Po wejściu nowych przepisów funkcjonariusz tej formacji w stopniach generała brygady, generała dywizji SG otrzyma równoważnik w wysokości 4222 zł. Natomiast kontradmirałowie lub wiceadmirałowie będą mieć prawo do 3749 zł, a komendant główny i jego zastępcy po 2453 zł rocznie.
Koszt wydatków z tego tytułu wyniesie ogółem około 31,8 mln zł. Środki te są zabezpieczone w budżecie Straży Granicznej na 2016 rok.
Zmiany zasad ustalania wypłaty za umundurowanie niewydane w naturze oraz na czyszczenie umundurowania wejdą w życie 1 kwietnia tego roku. Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego, określonego w art. 1 pkt 10 ustawy z 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1336) wchodzącego w życie 1 kwietnia 2016 r. Dokument ten zastąpi rozporządzenie z 31 marca 2011 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (Dz.U. nr 70, poz. 374 ze zm.).
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji