Organizacje paramilitarne będą mogły swobodnie korzystać z noszenia mundurów wojskowych. Takie rozwiązania przewiduje projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części. Dokument trafił do konsultacji.
Zmiana zakłada zwolnienie z tego zakazu młodzieży, instruktorów i specjalistów zrzeszonych w stowarzyszeniach lub organizacjach społecznych, które zawarły porozumienia o współpracy z ministrem obrony narodowej. Regulacje te obejmą też organizacje, które współpracują z kierownikiem jednostki organizacyjnej od szczebla dowódcy jednostki wojskowej. Możliwość noszenia munduru zyska też młodzież szkolna i akademicka realizująca przedsięwzięcia w ramach przysposobienia obronnego, obozów specjalistycznych oraz podczas uroczystości o charakterze patriotycznym. Zgodnie z projektem mundury będą mogły być także używane podczas przedsięwzięć artystycznych, np. podczas koncertów, zdjęć firmowych etc. Nowelizacja ma zacząć obowiązywać po 14 dniach od jej ogłoszenia.
Co do zasady zakaz używania munduru wojskowego przez osoby nieuprawnione w dalszym ciągu ma obejmować kompletny mundur rozumiany jako ubiór wieczorowy, galowy, wyjściowy, służbowy, polowy, ćwiczebny i specjalny. Osoby, które nie zastosują się do tego zakazu, muszą się liczyć z konsekwencjami. Przepisy wskazują, że kto używa lub nosi mundur, co do których został wydany zakaz, albo mundur, na których noszenie nie uzyskano wymaganego zezwolenia, podlega karze aresztu albo grzywny.
Zmiany dotyczące umundurowania czekają też strażaków. Minister spraw wewnętrznych i administracji wydał bowiem projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Dokument ten stanowi nowelizację tego aktu wykonawczego z 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania tej grupy zawodowej (Dz.U. z 2006 r. nr 4, poz. 25 ze zm.).
Okazuje się, że wprowadzenie nowych wzorów jest konieczne, bowiem w ciągu ostatnich 10 lat pojawiły się nowe materiały oraz konstrukcje mundurów poprawiające bezpieczeństwo i ergonomię funkcjonariuszy. Sami zainteresowani zwrócili też uwagę, że potrzebują drugiego kompletnego ubrania specjalnego – lekkiego, które może być wykorzystane wszędzie tam, gdzie nie ma potrzeby zakładania specjalnej, ciężkiej odzieży ochronnej.
Nowe przepisy wejdą w życie w ciągu 14 dni od terminu ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Uzgodnienia międzyresortowe