Na pytania czytelników DGP w związku ze zmianami w umowach terminowych odpowiadały ekspertki GIP
W jaki sposób wyliczyć długość trwania pierwszej i drugiej umowy, jeśli pierwsza z nich została podpisana 1 lutego 2016 r. na okres trzech lat, po czym zostanie wcześniej rozwiązana, a następnie z tą samą osobą zostanie podpisana po niecałym roku druga umowa?
W przypadku umowy trwającej na dzień 22 lutego 2016 r., do limitu zatrudnienia wliczamy okres od tego dnia. Jeśli umowę zawarto 1 lutego 2016 r., do okresu zatrudnienia wlicza się dopiero okres od wejścia w życie nowelizacji. I tak jeśli umowa zostanie rozwiązana np. 31 lipca 2016 r., należy wziąć pod uwagę okres od 22 lutego do 31 lipca 2016 r. Jeśli z tym samym pracownikiem po niecałym roku (np. od 1 maja 2017 r.) zostanie zawarta kolejna umowa, to ten okres będzie doliczał się do okresu zatrudnienia na podstawie kolejnej umowie na czas określony. Tak żeby nie przekroczył łącznie 33 miesięcy.
Kiedy pracodawca powinien poinformować pracownika zatrudnionego na umowie czasowej o zmianach warunków zatrudnienia?
Niektórzy mogą sądzić, że ponieważ przez najbliższe sześć miesięcy okres wypowiedzenia tego typu umów wciąż będzie wynosił dwa tygodnie, to informacja może zostać przekazana dopiero po sześciu miesiącach od nowelizacji, czyli w momencie wydłużenia okresu wypowiedzenia do miesiąca. Jednak biorąc pod uwagę zmianę przepisów i sposobów ustalania okresów wypowiedzeń, właściwsze jest wydanie takiej informacji miesiąc od wejścia w życie nowelizacji.
ekspertki PIP / Media
Pierwsza umowa obowiązywała od 1 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2012 r., a druga od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2023 r. Kiedy umowa przekształci się na czas nieokreślony?
Druga umowa przekształci się w umowę na czas nieokreślony z upływem 33 miesięcy liczonych od 22 lutego 2016 r., czyli od dnia wejścia w życie nowelizacji.
Jak można zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy, że umowa zawarta z pracownikiem nie podlega ograniczeniom w zawieraniu umów terminowych? Czy wystarczy wysłać e-maila na dowolny adres inspekcji?
Jeżeli pracodawca zamierza skorzystać z wyjątku pozwalającego na zawieranie umowy na okres dłuższy niż 33 miesiące lub dopuszczającego zawarcie więcej niż trzech umów na czas określony z przyczyn wskazanych w art. 25 par. 4 pkt 4 k.p., wówczas powinien zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy (właściwość ustala się według siedziby pracodawcy) w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail), ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy.
Artykuł 16 nowelizacji dotyczy tylko umów trwających w chwili obowiązywania znowelizowanych przepisów, a nie tych zawartych po 22 lutego 2016 r. Są jednak osoby, które wracają po przerwie do tego samego pracodawcy. Zatem może się zdarzyć sytuacja, gdy osoba była zatrudniona i zwolniona przed wejściem w życie nowelizacji. A potem ponownie zatrudniona już po zmianie prawa. Czy wtedy przy ustalaniu okresów wypowiadania umów o pracę na czas określony zawartych po nowelizacji będzie brany pod uwagę również staż pracownika przypadający przed ich wejściem w życie?
Przepisy przejściowe odnoszą się tylko do sytuacji, gdy umowa trwa w dniu wejścia w życie ustawy, a wypowiedzenie następuje, począwszy od dnia wejścia w życie ustawy. Wtedy przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u pracodawcy, które przypadały przed 22 lutego 2016 r. Jeśli umowa została zawarta np. 1 lutego 2016 r. i będzie rozwiązana przez pracodawcę za wypowiedzeniem, to przy ustaleniu okresu wypowiedzenia będzie się uwzględniało tylko staż pracy od 22 lutego 2016 r. Jeśli natomiast pracownik był zatrudniony u pracodawcy przed wejściem w życie nowelizacji, nastąpiła przerwa w zatrudnieniu, a potem ponownie jest zatrudniany u tego samego pracodawcy po wejściu w życie nowych przepisów, to przy ustalaniu długości wypowiedzenia należy uwzględnić cały okres zatrudnienia u danego pracodawcy, w tym także przypadający przed 22 lutego 2016 r.
Czy okresy wypowiedzenia przy umowie na czas nieokreślony też są liczone od dnia wejścia w życie nowelizacji?
W przypadku umów o pracę na czas nieokreślony nic się nie zmienia. Jeśli pracownik ma miesięczny okres wypowiedzenia, to po nowelizacji okres ten nie ulega zmianie.