Ekspertki PIP odpowiadały na pytania czytelników "DGP" dotyczące zmian w zakresie nowych umów czasowych.
Umowa jest zawarta od 1 lutego 2016 r. na okres trzech lat do 31 stycznia 2019 r. W którym dniu przekształci się ona w umowę na czas nieokreślony? Czy będzie to liczone co do dnia czy miesiąca?
Nowe przepisy będą miały zastosowanie również do umów o pracę trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji kodeksu pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220). W ich przypadku okres zatrudnienia wliczający się do limitu 33 miesięcy będzie liczony od wejścia w życie przepisów. To oznacza, że taka umowa przekształci się w umowę na czas nieokreślony z upływem 33 miesięcy liczonych od 22 lutego 2016 r., czyli z dniem 22 listopada 2018 r.
ekspertki PIP / Media
Raptem miesiąc temu skończyła mi się pierwsza umowa na dwa lata. Pracodawca podpisał ze mną umowę na kolejne dwa lata 15 lutego 2016 r. Czy w którymś momencie umowa przekształci się w taką na czas nieokreślony? Jeśli tak, to czy pracodawca musi mi dać na to jakiś dokument?
Jeśli ta umowa została podpisana w ciągu miesiąca od rozwiązania pierwszej, to będzie traktowana jako druga umowa na czas określony wliczana do limitu trzech dopuszczalnych umów. Natomiast do okresu 33 miesięcy będzie wliczał się czas zatrudnienia od 22 lutego 2016 r. Jednak ta umowa nie przekształci się w umowę na czas nieokreślony, ponieważ została zawarta na okres dwóch lat i jej okres nie przekroczy 33 miesięcy.
22 lutego 2016 r. pracownik jest zatrudniony na drugą umowę na czas określony (umowy zawarte bez miesięcznej przerwy). Czy do limitu należy liczyć pierwszą umowę jako pierwszą oraz obecną jako drugą? Czy w związku z tym można zawrzeć jeszcze jedną umowę na czas określony do 21 listopada 2018 r.? W jakich przypadkach nie zlicza się wcześniejszych umów?
Umowa zawarta jako druga i trwająca w dniu 22 lutego 2016 r. będzie drugą umową wliczaną do limitu umów na czas określony. W związku z tym pracodawca będzie mógł zawrzeć jeszcze jedną umowę na czas określony na okres nie dłuższy niż 33 miesiące liczone od wejścia w życie nowelizacji. Gdyby pomiędzy umową trwającą a poprzednią wystąpił ponadmiesięczny okres przerwy, to umowa obecnie trwająca byłaby pierwszą umową wliczaną do limitu umów na czas określony.
Czy jeśli dziś zawrę umowę terminową, do 33-miesięcznego limitu włączane będą wcześniejsze okresy zatrudnienia (także te sprzed tej daty)?
W takim przypadku wcześniejsze umowy nie będą włączane do limitu.
Czy okresy wypowiedzenia przy umowie na czas nieokreślony też są liczone od dnia wejścia w życie nowelizacji, czyli od 22 lutego 2016 r.?
W przypadku umów o pracę na czas nieokreślony, nic się nie zmienia. Okresy wypowiedzenia pozostają takie same. Jeśli pracownik pracuje na podstawie umowy zawartej 1 stycznia 2014 r. i ma miesięczny okres wypowiedzenia, to po nowelizacji okres ten nie ulega zmianie.
Mam umowę na 10 lat. Do jej końca zostało jeszcze siedem. Czy zmiana obejmie osoby takie jak ja? Czy dostanę umowę na czas nieokreślony?
Ponieważ umowa trwa w dniu wejścia w życie przepisów, będzie stosować się do niej nowe limity zatrudnienia na podstawie umów na czas określony. Od 22 lutego 2016 r. przez maksymalnie 33 miesiące ta umowa będzie mogła trwać jako umowa na czas określony. Potem przekształci się w umowę na czas nieokreślony, o ile nie zostanie wcześniej rozwiązana za wypowiedzeniem.
Jestem zatrudniony na podstawie umowy na okres próbny. Czy po zmianach pracodawca może wielokrotnie ponawiać ze mną taką umowę, jeśli zmieni się za każdym razem rodzaj pracy, którą mam świadczyć?
Pracodawca rzeczywiście może zawierać z pracownikiem więcej niż jedną umowę na okres próbny, jeżeli będzie on zatrudniany w celu wykonywania różnego rodzaju pracy. Ale zmiana musi być istotna, np. z sekretarki na specjalistę ds. marketingu, a potem specjalistę ds. kadr. Pracodawca nie może dokonywać jedynie niewielkich zmian w zakresie obowiązków pracownika. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy minęły co najmniej trzy lata. Wtedy pracodawca może ponownie zatrudnić pracownika na umowę na okres próbny w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy, lecz tylko jeden raz.
Relacja z kolejnej części dyżuru w jutrzejszym wydaniu DGP