Powstanie centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych wobec pedagogów. Będą w nim gromadzone dane o osobach prawomocnie ukaranych karą wydalenia z zawodu lub zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania do placówki oświatowej w okresie trzech lat.
Takie m.in. zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191, ze zm.). Przygotowany przez resort edukacji narodowej dokument trafił już do konsultacji społecznych. Rejestr ma być prowadzony przez pracowników MEN, którzy będą wydawać specjalne zaświadczenie nauczycielom ubiegającym się o zatrudnienie.
– Na ten rejestr czekaliśmy od lat. Dzięki temu rozwiązaniu nie będzie takiej sytuacji, że nauczyciel z zakazem wykonywania zawodu będzie mógł się zatrudnić w innym województwie – mówi Elżbieta Woszczyk, rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli w woj. mazowieckim.
MEN domaga się także przyspieszenia postępowań dyscyplinarnych. Zasadą ma być, że karalność przewinienia dyscyplinarnego ma ustać z upływem 5 lat od popełnienia czynu przez nauczyciela. Według ministerstwa ta zmiana przyczyni się do ograniczenia przewlekłości postępowań dyscyplinarnych. Członkowie komisji będą musieli wyrobić się w tym okresie. W projekcie pojawił się też przepis, który przewiduje, że postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte wobec wszystkich nauczycieli. Obecnie są w tym zakresie wyjątki – postępowaniu nie podlegają np. nauczyciele zatrudnieni w szkołach lub przedszkolach na mniej niż 1/2 etatu. Ponadto po zmianach zaświadczenie o niekaralności będą musieli także obowiązkowo dostarczać nie tylko pedagodzy zatrudnieni w publicznych placówkach, ale także ci z prywatnych.
Przy czym resort równolegle postanowił złagodzić wymogi przy zatrudnianiu w stosunku do osób, wobec których toczy się postępowanie z oskarżenia prywatnego. Po wejściu w życie nowych przepisów bez problemu znajdą one pracę w oświacie.
Projekt nowelizacji zakłada także wynagrodzenie dla członków komisji dyscyplinarnej (obecnie otrzymują tylko delegację za przyjazd na posiedzenie). Tego typu wynagrodzenia (szczegóły zostaną określone w rozporządzeniu) będą wypłacane dopiero od 2017 r. MEN szacuje, że na ten cel przeznaczy około 1,5 mln zł rocznie.
Etap legislacyjny
Konsultacje społeczne