Jestem w trakcie zmiany miejsca zatrudnienia. Zastanawiam się, czy w nowej pracy będę musiała przejść szkolenia BHP: wstępne, a potem okresowe. A może to, że dysponuję aktualnym zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia BHP z poprzedniej firmy, automatycznie zwalnia mnie z udziału w kursach u nowego pracodawcy – pisze pani Anna.
Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) dzielą się na wstępne i okresowe. Pierwsze obejmuje każdą nowo zatrudnianą osobę w zakładzie pracy i powinno być przeprowadzone przed dopuszczeniem do wykonywania obowiązków służbowych. Jego celem jest nie tylko zapoznanie pracownika z ogólnymi zasadami BHP, ale i specyfiką w danym zakładzie pracy, jak np. rozlokowanie apteczek pierwszej pomocy lub procedury związane z powiadamianiem odpowiednich osób w firmie przy zgłaszaniu wypadków przy pracy. Właśnie dlatego przepisy nie przewidują zwolnień związanych z udziałem w szkoleniu wstępnym.
Nieco inaczej jest w przypadku szkoleń okresowych. Są one przeprowadzane w regularnych odstępach czasu, które zależą od charakteru wykonywanej pracy. Dla stanowisk robotniczych szkolenie takie organizuje się nie rzadziej niż raz na trzy lata, ale już osoby zatrudnione na stanowisku administracyjno-biurowym odbywają kurs nie rzadziej niż raz na sześć lat. Pozytywnie ukończone szkolenie skutkuje wydaniem zaświadczenia. Pierwsze szkolenie okresowe w nowym miejscu pracy jest przeprowadzane przed upływem 6 lub 12 miesięcy od podjęcia zatrudnienia (w zależności od rodzajów stanowisk).
Jednakże wspomnianego pierwszego szkolenia okresowego można uniknąć, jeśli u nowego pracodawcy przedłoży się aktualne zaświadczenie zdobyte w poprzednim miejscu pracy. Co ważne, chodzi o oryginał dokumentu, a nie jego kopię. Ale uwaga, nie działa tu automatyzm. – Zwolnienie takie jest możliwe pod warunkiem, że program szkolenia ukończonego w poprzednim zakładzie pracy będzie zgodny z programem szkolenia obowiązującego u nowego pracodawcy na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony – wyjaśnia Danuta Rutkowska, rzeczniczka prasowa głównego inspektora pracy. – W zaświadczeniu zawarty jest program szkolenia, czyli tematyka, forma jego realizacji i czas trwania, a więc posiadanie przez pracownika zaświadczenia umożliwia porównanie programów i podjęcie decyzji o zwolnieniu – dodaje nasza rozmówczyni.
Jeśli zostaną spełnione warunki zwolnienia, nowy pracodawca wykona kserokopię przedstawionego mu zaświadczenia, którą dołączy do akt osobowych pracownika. – Kopia zaświadczenia stanowi dokument uzasadniający zwolnienie pracownika z odbycia pierwszego szkolenia okresowego – podkreśla Danuta Rutkowska. Dzięki temu będzie musiał wziąć udział w szkoleniu w nowym miejscu zatrudnienia dopiero w momencie, gdy będzie zbliżał się termin upływu ważności zaświadczenia dostarczonego od poprzedniego pracodawcy. ©?
Możemy uniknąć kursu BHP jeśli takie samo szkolenie przeszliśmy w innej firmie
Podstawa prawna
Art. 2373 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.). Par. 8, par. 14, par. 15 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860 ze zm.).