Państwa członkowskie UE będą wzajemnie informować się o lekarzach i nauczycielach, którzy stracili prawo do wykonywania zawodu.
Tak wynika z projektu ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, który został przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Wczoraj przyjęła go Rada Ministrów. Ma wejść w życie 18 stycznia 2016 r.
Reklama
Ustawa ma ułatwić mobilność specjalistów w Unii. W ramach uproszczenia procedur administracyjnych wprowadzono np. europejską legitymację zawodową. Będzie ona dokumentem elektronicznym wydawanym osobie, która zamierza wykonywać zawód regulowany lub świadczyć usługi transgraniczne. Do tego zostanie wykorzystany System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI, co ułatwi i przyspieszy wymianę danych między instytucjami. Ponadto w przypadku wprowadzenia wspólnych ram kształcenia i testów nie będzie potrzebne przeprowadzanie procedury uznawania kwalifikacji. W praktyce oznacza to automatyczne ich akceptowanie. MNiSW proponuje też wprowadzenie prawa częściowego dostępu do zawodu w Polsce, gdy możliwe będzie wyodrębnienie w nim pewnych czynności zawodowych. Na przykład jeśli w Polsce profesja wymaga większej liczby umiejętności, a osoba z innego państwa – w ramach tego samego zawodu – ma kwalifikacje do wykonywania mniejszej ich liczby, będzie mogła świadczyć je w naszym państwie.
Natomiast aby chronić bezpieczeństwo pacjentów, a także dzieci i młodzieży zaplanowano wprowadzenie mechanizmu ostrzegania w obszarze zdrowia i edukacji za pomocą systemu IMI. Państwa będą miały obowiązek informowania np. o lekarzach lub nauczycielach, którzy utracili prawo wykonywania zawodu. Ponadto wymagane będą oświadczenia od cudzoziemców zainteresowanych pracą w polskiej służbie zdrowia o znajomości języka polskiego w stopniu niezbędnym do wykonywania profesji medycznej w naszym kraju.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy skierowany do Sejmu