Starosta przez rok przekaże środki na pokrycie kosztów zatrudnienia osoby poniżej 30 lat. Potem firma obowiązkowo da jej posadę na 12 miesięcy
Instrumenty rynku pracy / Dziennik Gazeta Prawna
Osoby do 30. roku życia zyskają szansę znalezienia dłuższego zatrudnienia na etacie. Da im ją ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. poz. 1814), która zacznie obowiązywać 21 listopada br. Wprowadza ona nowy instrument aktywizacji zawodowej, który ma zmniejszyć bezrobocie właśnie wśród młodych osób. Zdaniem powiatowych urzędów pracy (PUP) może on się cieszyć zainteresowaniem pracodawców, ponieważ warunki związane ze skorzystaniem z niego są atrakcyjniejsze niż w przypadku obecnych form wsparcia finansowanych ze środków Funduszu Pracy (FP).
Czasowa regulacja
Nowe narzędzie walki z bezrobociem stanowi realizację obietnicy złożonej jeszcze w trakcie kampanii wyborczej przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, który zapowiadał stworzenie specjalnego programu Praca dla młodych. Został on potem przejęty przez posłów PSL, którzy przygotowali nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia w tym zakresie. Zakłada ona czasowe – na lata 2016–2017 – wprowadzenie refundacji kosztów zatrudnienia osoby, która nie skończyła 30 lat (nie ma wymogu, aby to była jej pierwsza praca). Dofinansowanie będzie obejmować część wydatków poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Maksymalna wysokość refundacji nie będzie mogła przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i należności odprowadzanych do ZUS. Podstawą do jej otrzymywania będzie umowa podpisywana ze starostą. Dofinansowanie będzie przysługiwać przez rok, ale pod warunkiem, że osoba nim objęta będzie przez pracodawcę zatrudniona przez następne dwanaście miesięcy.
– Dzięki temu rozwiązaniu bezrobotny ma praktycznie zagwarantowane dwa lata pracy i perspektywę na jej zachowanie w przyszłości – twierdzi Wojciech Dombrowski, dyrektor PUP w Wąbrzeźnie.
Marta Budzyńska, dyrektor PUP w Oświęcimiu, dodaje, że roczny okres utrzymania pracownika w zatrudnieniu może stanowić pewną barierę do korzystania z refundacji, ale i tak jest to okres krótszy niż np. przy dotowaniu wyposażenia stanowiska pracy, gdzie wynosi on 24 miesięcy.
Nowa forma wsparcia może okazać się dla pracodawców korzystniejsza również ze względu na jej wysokość. Będzie ona bowiem wyższa niż dostępne na podstawie obecnych przepisów instrumenty skierowane do osób młodych, takie jak bon zatrudnieniowy czy refundacja samych składek ubezpieczeniowych. – Podpisywanie umów będzie możliwe dopiero od nowego roku, dlatego trudno jest na razie przewidzieć, czy ten rodzaj dofinansowania będzie się cieszył dużą popularnością. Niemniej na spotkaniach z pracodawcami informujemy ich o nowych przepisach i ze strony części z nich jest wstępne zainteresowanie – wskazuje Jolanta Krop, dyrektor PUP w Chełmie.
Również Andrzej Zając, dyrektor PUP w Bochni, potwierdza, że są już pierwsze firmy, które zgłaszają chęć podpisywania umów po 1 stycznia 2016 r.
Zastępstwo po rezygnacji
Ustawa zawiera też specjalne zabezpieczenie, która ma uniemożliwić skorzystanie z dofinansowania przez pracodawcę, który zwolnił pracownika, aby na nową osobę otrzymać refundację. Zwrot kosztów nie będzie bowiem przysługiwać, jeżeli w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku do starosty o jej przyznanie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy.
Z kolei w sytuacji, gdy pracodawca nie zachowa pracownika przez całe 12 miesięcy, będzie musiał zwrócić środki z FP, ale nie w całości, tylko proporcjonalnie do okresu, w którym ten warunek nie został wypełniony.
– Dobrze, że w przypadku rezygnacji samego zatrudnionego lub zwolnienia go w trybie dyscyplinarnym będzie można skierować do pracodawcy kolejnego bezrobotnego. Takiej możliwości nie ma w przypadku np. staży realizowanych ze środków UE, co negatywnie wpływa na wskaźniki efektywności – podkreśla Wojciech Dombrowski.
Natomiast Andrzej Zając zwraca uwagę, że na refundację będzie przeznaczona odrębna pula pieniędzy z FP, co spowoduje, że z pozostałych instrumentów aktywizacji będzie mogło skorzystać więcej bezrobotnych. To, ile poszczególne powiaty dostaną środków na ten cel, okaże się po ich podziale (najpierw na województwa).
Etap legislacyjny
Nowelizacja ustawy wchodzi w życie 21 listopada 2015 r.