Od dobrej woli przełożonego zależy, czy przyzna podwładnemu specjalny dodatek lub wypłaci wyższą nagrodę. Inaczej wygląda sytuacja samorządowych nauczycieli – za każdą godzinę zastępstwa na zajęciach otrzymują ekstrapieniądze.
Czy można pracować w czasie urlopu zdrowotnego
Zdecydowałam się pójść od września na urlop dla poratowania zdrowia. Otrzymałam propozycję zatrudnienia na zastępstwo od znajomego dyrektora innej placówki. Tam mogłabym pracować tylko na część etatu. Czy jest taka możliwość?
NIE
Podczas urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy ani podjąć innej działalności zarobkowej. Jeśli to zrobi – dyrektor szkoły ma obowiązek odwołać go z urlopu, określając termin, w którym powinien wrócić do pracy. Każda bowiem działalność zarobkowa prowadzona przez nauczyciela w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia, także w czasie wakacji, jest sprzeczna z celem takiego uprawnienia. Warto zwrócić uwagę, że pojęcie działalności zarobkowej nie jest określone w ustawie – Karta nauczyciela. Przed odwołaniem z urlopu dyrektor szkoły musi zatem sam rozstrzygnąć, czy działania podejmowane przez pedagoga mieszczą się w ramach działalności zarobkowej. Podstawą do odwołania nauczyciela z takiego urlopu jest uzyskiwanie przez niego przychodów z tytułu podjętej działalności. Można zatem przyjąć, iż każda forma aktywności zawodowej, która przynosi przychody, jest działalnością zarobkową.
Podstawa prawna
Art. 73 ust. 1 i 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.).
Czy zastępując kolegę, można otrzymać dodatek
Jestem zatrudniony w urzędzie wojewódzkim na stanowisku specjalisty. Dyrektor zlecił mi przygotowanie sprawozdania za ostatnie półrocze. Do tej pory zajmował się tym inny pracownik, ale się rozchorował. Czy mam szansę na dodatkowe pieniądze z tego tytułu?
TAK
Członek korpusu służby cywilnej może dostać dodatek zadaniowy za okresowe wykonywanie ekstrazadań, powierzonych mu przez pracodawcę. Pieniądze na ten cel zostają pozyskane ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia. Wysokość dodatku nie jest wprost określona w przepisach, ale najczęściej jest to ok. 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego.
Podstawa prawna
Art. 88 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm.).
Czy nagroda może zrekompensować dodatkową pracę
Pracuję w ministerstwie i od kilku tygodni zajmuję się sprawami koleżanki, która z powodu ciąży jest na zwolnieniu. Trochę mnie to denerwuje, że pracuję na dwa etaty za tę samą pensję. Bezpośredni przełożony obiecał, że uwzględni to przy nagrodzie kwartalnej. Czy dyrektor generalny może w ten sposób docenić przepracowanego pracownika?
TAK
W służbie cywilnej obowiązuje fundusz nagród, który jest wydzielony z budżetu przeznaczonego na pensje. Na bonusy musi być zarezerwowane co najmniej 3 proc. rocznego budżetu na wynagrodzenia. Nagrody co do zasady powinny być przyznawane za wybitne osiągnięcia w pracy, ale w praktyce na takie świadczenie może liczyć również osoba, która z powodu choroby współpracownika realizowała jego zadania. Może więc otrzymać wyższą nagrodę od innych, jeśli przez pewien okres była obarczona dodatkową pracą.
Podstawa prawna
Art. 93 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm.).
Czy pracownik samorządowy musi otrzymać bonus
Pracuję w gminie. Kolega z wydziału, z którym siedzę w pokoju, często choruje i naczelnik zleca mi prowadzenie jego spraw. Zaczyna mnie to denerwować, bo z tego tytułu nie dostaję dodatkowych pieniędzy. Czy pracodawca musi przyznać mi ekstraśrodki za realizowanie zadań kolegi?
NIE
Zakres obowiązków pracownika samorządowego jest określony dla każdego. Dodatkowo istnieje zapis, że musi on realizować inne zadania, które powierzy mu przełożony. Jeśli zleca obowiązki za chorego kolegę, a ich praca jest zbieżna, to nie ma podstaw do tego, aby domagać się dodatkowych pieniędzy. Można liczyć jedynie na dobrą wolę naczelnika, aby wnioskował do sekretarza gminy o przyznanie takiej osobie dodatkowych pieniędzy np. w formie nagrody. Najczęściej urzędnicy za realizowanie zadań nieobecnych współpracowników nie otrzymują z tego tytułu gratyfikacji. Nie ma też podstaw, aby domagać się od pracodawcy rekompensaty za okresowy nadmiar pracy.
Podstawa prawna
Art. 36 ust. 6 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U z 2014 r. poz. 1202 ze zm.).
Czy za chorego nauczyciela należą się ekstrapieniądze
Wraz z koleżanką uczymy języka polskiego w szkole podstawowej. Niestety dowiedziałam się, że przez najbliższy miesiąc będę musiała ją zastępować, bo jest na zwolnieniu lekarskim. Czy dodatkowe lekcje w szkole to wyższa pensja?
TAK
Każda dodatkowa lekcja zostanie zaliczona do godzin ponadwymiarowych. Dzięki temu automatycznie wynagrodzenie będzie wyższe. Wycena ponadplanowych lekcji zależy od zajmowanego przez nauczyciela stopnia awansu – im wyższy stopień, tym więcej trzeba mu zapłacić za zastępstwo. Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty zgodnie z Kartą nauczyciela wynosi ponad 2,7 tys. zł, kontraktowego to 3 tys. zł, mianowanego – 3,9 tys. zł, a dyplomowanego 5 tys. zł. Dyrektor placówki musi też pamiętać, że nauczycielowi na zastępstwie przysługują poza pensją zasadniczą inne składniki wynagrodzenia. To wszystko automatycznie przekłada się na godziny ponadwymiarowe.
Podstawa prawna
Art. 30 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.).
Czy można uczyć innego przedmiotu
W mojej szkole rozchorował się nauczyciel muzyki. A wśród pozostałych nie ma nikogo, kto zastąpiłby nieobecnego. Czy dyrektor może zlecić naukę innego przedmiotu przez ten okres?
TAK
Jeśli szef placówki nie może nikogo znaleźć na miesięczne zastępstwo, istnieje możliwość powierzenia w tym czasie zajęć z uczniami w zwiększonym wymiarze z innego przedmiotu. Na przykład przez miesiąc jest więcej lekcji języka polskiego. Z kolei nauczyciel muzyki po powrocie z chorobowego przez kolejny miesiąc będzie prowadził więcej zajęć ze swojego przedmiotu.
Podstawa prawna
Art. 6 pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.).
Czy nauczyciel dorobi na nieobecności
Nauczyciel geografii poinformował przełożonego, że do końca roku szkolnego będzie na zwolnieniu lekarskim. Dwóch innych nauczycieli tego samego przedmiotu zwróciło się do szefa placówki z prośbą o powierzenie im dodatkowych zajęć w tygodniu. Czy dyrektor może podzielić między nich godziny zajęć chorego kolegi?
TAK
Dyrektor szkoły może zlecić nauczycielowi ponadwymiarowe zajęcia. Maksymalnie pedagog w szkole powinien być zatrudniony na półtora etatu. W efekcie poza 18-godzinnym pensum przysługuje mu dodatkowo 9 godzin. Takie rozwiązanie jest korzystne zarówno dla zainteresowanych, jak i organu prowadzącego placówkę oświatową. Samorządy, które zatrudniają nauczycieli na 1,5 etatu, nie będą mieć problemów z zapewnieniem średnich płac. W ich zapewnieniu pomaga też ustanowienie wysokich dodatków motywacyjnych, funkcyjnych lub też za wychowawstwo. Najczęściej zajęcia są planowane w kwietniu, gdy dyrektor przygotowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny. Możliwe jest więc wówczas takie zorganizowanie roku szkolnego, aby nauczycielowi przyznać więcej niż 18 godzin pensum.
Podstawa prawna
Art. 30 i 30a ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.).
Czy możliwe zatrudnienie czasowe na zlecenie
W mojej szkole rozchorował się nauczyciel wychowania fizycznego, a pozostali nie chcą wziąć jego zająć. Nie chciałbym zatrudniać nowego nauczyciela, bo nie wiem, jak długo nasz będzie nieobecny w pracy. Czy w takiej sytuacji mogę kogoś zatrudnić czasowo na umowę-zlecenie?
NIE
W placówkach samorządowych osoby, które prowadzą zajęcia, są zatrudniane wyłącznie na podstawie Karty nauczyciela. Nie ma możliwości, aby przyjęcie do pracy następowało na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia. Inaczej może postępować placówka, która nie podlega samorządowi. Taką umowę z nauczycielem może zawrzeć np. stowarzyszenie rodziców prowadzące szkołę, o ile strony wyrażą na to zgodę. Potwierdził to Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 9 czerwca 2010 r. (sygn. akt K 29/07). Orzekł, że zapewnienie edukacji to jedno z podstawowych zadań gmin i nie ma nic wspólnego z dyskryminacją wobec placówek niepublicznych, które nie stosują Karty nauczyciela.
Podstawa prawna
Art. 11 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.).