Do 30 października br. wszyscy komendanci główni służb podległych MSW zostali zobowiązani do przedstawienia uzgodnionej ze związkami zawodowymi koncepcji realizacji podwyżek funkcjonariuszy. Większa pensja przełoży się na wzrost nagrody rocznej oraz zwiększenie funduszu nagród uznaniowych i zapomóg.

MSW zapewniło stronę związkową, że od stycznia 2016 r. podwyżkami zostaną objęci funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb mundurowych. W przyszłym roku na wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych wszystkich służb podległych MSW przeznaczona zostanie kwota ok. 443 mln zł. Dzięki staraniom MSW systematycznie rosną nakłady na służby. Przykładowo w PSP – średnie uposażenie strażaków wynosi dziś ok. 4 tys. 300 zł (w 2007 r. było to ponad 2 tys. 900). Rosną także środki na zakupy sprzętu – w tym roku PSP dostała na ten cel ponad 83 mln zł. MSW regularnie spotyka się ze stroną związkową w ramach Forum Dialogu Społecznego.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące nakładów na służby.

Podwyżki dla służb od 2016 r.

Reklama

W 2016 roku na wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb podległych MSW przeznaczona zostanie kwota ok. 443 mln zł. Od stycznia 2016 r. podwyżkami zostaną objęci funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb mundurowych. Większa pensja przełoży się na wzrost nagrody rocznej oraz zwiększenie funduszu nagród uznaniowych i zapomóg.

Podwyżki w ubiegłych latach

Reklama

Średnie uposażenie strażaków na przestrzeni lat sukcesywnie rosło. Średnie uposażenie funkcjonariuszy PSP w 2007 r. wynosiło 2 948,88 zł, a w 2015 – 4 280,44 zł.

Średnie miesięczne uposażenie brutto policjantów za 2007 r. wyniosło 3 307,44 zł, natomiast w 2015 roku wyniosło - 4 443,70 zł.

Natomiast średnie uposażenie strażników granicznych w 2007 r. wynosiło 3211,66 zł, a w 2015 – 4402,31 zł.

Funkcjonariusze służb podległych MSW dostali podwyżki w 2009 r. oraz w 2012 r. W roku 2012 funkcjonariusze Policji, a także SG, PSP i BOR (oraz żołnierze zawodowi) byli jedną z nielicznych grup, która otrzymała podwyżkę uposażeń wobec „zamrażania” wynagrodzeń w całej sferze budżetowej.

Wyższe dodatki za wieloletnią służbę

MSW motywuje i zachęca funkcjonariuszy do dłuższego pozostawania w służbie. Dlatego od 2015 r. funkcjonariuszom przyznano wyższe dodatki za wysługę lat. MSW uruchomiło na ten cel w tym roku dla wszystkich służb środki finansowe w wysokości ponad 31 mln zł.

Wszyscy funkcjonariusze, którym przysługuje dodatek stażowy, uzyskali dodatki należne z wyrównaniem od 1 stycznia 2015 r.

Funkcjonariusze po 20 latach służby za każde dwa lata pracy otrzymują dodatek w wysokości 2 proc. uposażenia zasadniczego; do wysokości 32 proc. (taka wysokość dodatku jest przeznaczona dla funkcjonariuszy po 32 latach służby). Zyskają również funkcjonariusze, którzy zdecydują się pozostać w służbie jeszcze dłużej. Po 35. roku pracy dostaną dodatek w wysokości 35 proc. uposażenia zasadniczego (do tej pory po ukończeniu 30. roku służby mieli maks. 25-proc. dodatek).

Wzrost wydatków na służby

Środki finansowe na pokrycie wydatków w służbach mundurowych systematycznie rosną.

W 2015 r. na wydatki PSP zabezpieczono w sumie ponad 2 mld 360 mln zł, o blisko 170 mln zł więcej niż w 2012 r. (ponad 2 mld 190 mln zł). W ubiegłym roku na wydatki PSP przeznaczono łącznie ponad 2 mld 340 mln zł, a w 2013 r. ponad 2 mld 200 mln zł – co oznacza wzrost wydatków o 140 mln zł porównując budżety 2014 r. do 2013 r.

Stała modernizacja służb

W budżecie na 2015 r. na zakupy sprzętu w służbach podległych MSW zaplanowano ponad 390 mln zł.

- w PSP

Tylko w latach 2011-2014 na sprzęt i wyposażenie Państwowa Straż Pożarna pozyskała 264 miliony złotych. W ciągu ostatnich trzech lat PSP otrzymała ponad 780 wozów strażackich i około 50 specjalnych wymiennych nadwozi do wozów strażackich. W 2012 r. zakupiono 249 samochodów ratowniczo-gaśniczych, a także 12 wyspecjalizowanych wymiennych nadwozi do wozów strażackich. Natomiast w ubiegłych latach zakupiono: 280 pojazdów i 28 nadwozi – w 2013 r. oraz 253 pojazdy i 6 wymiennych nadwozi – w 2014 r.

W latach 2007-2014 zakończono 142 inwestycje związane z budową nowych strażnic oraz przebudową i modernizacją dotychczasowych, na łączną kwotę ok. 570 mln zł.

- w Policji

Około 100 mln zł przeznaczono na wymianę policyjnej floty (w tym ponad 1,5 tys. pojazdów - radiowozy, samochody osobowe nieoznakowane, pojazdy z wideorejestratorami, samochody terenowe, furgony oraz motocykle). Ostatnia tak duża modernizacja policyjnych pojazdów miała miejsce w latach 2007-2010. Sprawne działanie policji wymaga jednak odpowiednich nakładów. Na lata 2014-2017 zaplanowano więc kolejną modernizację dużej części floty.

Aktualnie flota polskiej Policji to m.in. ponad 13 tys. samochodów osobowych oznakowanych i nieoznakowanych, ponad 600 samochodów terenowych, ponad 4 tys. furgonów i ponad 1 tys. motocykli.

Komendy i komisariaty Policji

Od początku Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji, czyli od 2013 r. do pierwszego półrocza tego roku wybudowanych i wyremontowanych zostało ok. 140 obiektów, w tym m.in. 19 komend i komisariatów zostało wybudowanych od podstaw, a ok. 120 przeszło gruntowny remont.

Mundurowi chętniej wybierają pozostanie w zawodzie niż emeryturę

Coraz mniej funkcjonariuszy służb MSW decyduje się na przejście na emeryturę. W 2014 roku służbę zakończyło 1 337 strażaków, czyli o 799 mniej niż w roku 2013 r. Natomiast, dla porównania, w 2009 roku na emeryturę odeszło 3 779 funkcjonariuszy PSP. To właśnie strażak był funkcjonariuszem, który przepracował najdłuższy czas w służbach MSW - funkcjonariusz PSP odszedł na emeryturę w 2013 roku po 49 latach i 5 miesiącach służby.

Forum Dialogu Społecznego

MSW stawia na dialog ze stroną związkową. Minister Teresa Piotrowska od momentu objęcia urzędu regularnie spotyka się ze związkami zawodowymi służb podległych resortowi. To dzięki inicjatywie szefowej MSW powołano Forum Dialogu Społecznego, którego zadaniem jest prowadzenie konsultacji społecznych i stałego dialogu z partnerami społecznymi. Forum rozwiązuje społeczne kwestie dotyczące służb mundurowych i pracowników cywilnych resortu spraw wewnętrznych. Do tej pory żaden z ministrów nie powołał przy MSW podobnego gremium.

Efekty ustawy o L-4 mundurowych

O ok. 30% zmniejszyła się liczba policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy BOR przebywających na L-4. O tyle samo spadła także liczba dni zwolnień lekarskich od momentu wejścia w życie nowej ustawy, czyli od 1 czerwca 2014 r.

Ustawa L-4 wprowadziła zmniejszenie uposażeń funkcjonariuszy za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby, która nie ma związku ze służbą - ze 100% do 80% uposażenia. Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznacza się w całości na fundusz nagród i zapomóg dla tych funkcjonariuszy, którzy wykonują zadania służbowe w zastępstwie chorych mundurowych.