Osoby zainteresowane służbą w Państwowej Straży Pożarnej muszą wykazać się sprawnością fizyczną i wiedzą
Czy obowiązują jednolite zasady rekrutacji
W ubiegłym roku chciałem wstąpić do jednostki PSP. Jednak zrezygnowałem. Teraz mieszkam w innym mieście i zamierzam starać się o przyjęcie w innej placówce. Czy postępowanie rekrutacyjne wszędzie przebiega tak samo?
TAK
Nabór do PSP jest otwarty. Od 5 grudnia 2015 r. powinien odbywać się zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy i przepisów rozporządzenia. Na razie jednak jeszcze ten drugi akt nie został zatwierdzony przez resort spraw wewnętrznych, został jednak opracowany już jego projekt. Wcześniej o warunkach rekrutacji decydowali komendanci jednostek straży. Jednak ministerstwo postanowiło ujednolicić procedurę, aby wszyscy kandydaci byli oceniani wedle tych samych kryteriów.
Podstawa prawna
Art. 28 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1340 ze zm.).
Czy karany może być strażakiem
Chciałbym wstąpić do Państwowej Straży Pożarnej. Czy każdy zainteresowany może podjąć taką służbę?
NIE
Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.
Podstawa prawna
Art. 28 ust. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1340 ze zm.).
Czy wystarczy złożyć wymagane dokumenty
Dowiedziałem się, że w jednostce PSP w moim mieście w przyszłym roku rozpocznie się nabór do PSP. Czy wystarczy, że złożę niezbędne dokumenty, aby zakwalifikować się do służby?
NIE
Przyjęcie kandydata do służby w PSP poprzedza postępowanie kwalifikacyjne, które zarządza i prowadzi kierownik jednostki organizacyjnej straży. Ma ono na celu ustalenie, czy kandydat spełnia warunki przyjęcia do służby, oraz określenie jego kwalifikacji, kompetencji, predyspozycji i przydatności do jej pełnienia. Składa się z następujących etapów:
● oceny złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym,
● testu sprawności fizycznej,
● rozmowy kwalifikacyjnej,
● ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby.
Jeżeli rekrutacja jest prowadzona na stanowisko wymagające szczególnych predyspozycji i umiejętności, kierownik jednostki organizacyjnej może zarządzić przeprowadzenie dodatkowych etapów postępowania kwalifikacyjnego, np:
● testu wiedzy,
● testu kompetencyjnego,
● sprawdzianu lęku wysokości (akrofobia),
● sprawdzianu z pływania.
Przeprowadzenie dodatkowych etapów kierownik jednostki PSP może zarządzić po ocenie złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym, a przed ustaleniem zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.
Podstawa prawna
Art. 28 ust. 5, 7-8 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1340 ze zm.).
Czy kobiety mają takie same zadania
Chciałabym zostać strażakiem. Postępowanie kwalifikacyjne składa się również z testu sprawności fizycznej. Czy każdy kandydat musi zaliczyć takie same ćwiczenia?
NIE
Przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej kandydat będzie musiał przejść próbę wydolnościową. Dopiero po jej zaliczeniu może przystąpić do właściwego sprawdzianu. Osoby, które aplikują na stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych, muszą przejść inne zadania niż te osoby, które kandydują na inne stanowiska służbowe. Tak wynika z projektu rozporządzenia, który zaproponowało MSW. Próba dla osób, które będą brały udział w akacjach ratowniczo-gaśniczych, składa się z biegu na 1 km (na pokonanie tego dystansu mężczyźni mają 3 min 29 s, kobiety – 3 min 40 s). Kolejny element to bieg na 50 m, który trzeba zliczyć w przynajmniej 6,9 s, – mężczyźni i kobiety – 7,70 s. Następny etap to podciąganie na drążku – 12 powtórzeń mężczyźni i 8 kobiety.
Dla kandydatów na pozostałe stanowiska służbowe mężczyźni muszą zaliczyć te same ćwiczenia, a kobiety siady proste z leżenia tyłem –20 powtórzeń, rzut piłką lekarską (2 kg) znad głowy –7,8 m), bieg wahadłowy 4 x 10 m – 14,4 s.
Co ważne kandydat może przystąpić do testu sprawności fizycznej po okazaniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Może być ono wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed podejściem do niego. W trakcie testu sprawności fizycznej będzie obecna osoba posiadająca kwalifikacje do udzielania co najmniej pierwszej pomocy.
Podstawa prawna
Art. 28 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1340 ze zm.).
Czy za ściąganie mogę nie zaliczyć testu
Mój znajomy w ubiegłym roku zdawał test wiedzy, który jest jednym z etapów postępowania kwalifikacyjnego dla przyszłych strażaków. Poinformował mnie, że zadania nie są trudne, a w przypadku tych, na które nie znał odpowiedzi, znalazł je w internecie. Czy korzystanie z nich jest zabronione?
TAK
Przepisy wskazują przypadki, które wykluczają kandydata do służby w PSP z postępowania kwalifikacyjnego. Tak się stanie, jeżeli w trakcie testu sprawdzającego jego wiedzę:
● korzysta z pomocy innych osób,
● posługuje się urządzeniami służącymi do przekazywania lub odbioru informacji lub korzysta z materiałów pomocniczych, które nie zostały dopuszczone przez komisję do wykorzystania,
● w inny sposób rażąco zakłóca jego przebieg.
Podstawa prawna
Art. 28 ust. 9 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1340 ze zm.).
Czy potrzebne jest zaświadczenie od lekarza
Zamierzam wziąć udział w naborze do PSP. Czy poza dokumentami potwierdzającymi wykształcenie będą potrzebne jeszcze inne?
TAK
Kandydat, który chce wstąpić do PSP, dostarcza:
● podanie o przyjęcie do służby,
● życiorys,
● kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
● kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,
● kserokopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
● podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
● oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
● oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
● zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
Komisja sprawdza kompletność dokumentów oraz zgodność zawartych w nich danych. Złożenie przez kandydata niekompletnych danych lub zawierających informacje nieprawdziwe jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.
Podstawa prawna
Art. 28 ust. 6 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1340 ze zm.).
Czy pominięcie jednego etapu pozwoli zaliczyć test
W przyszłym roku zamierzam podjąć służbę PSP. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z kilku etapów. Obawiam się, że z jednego z nich mogę uzyskać słabszy wynik i go nie zaliczyć. Z pozostałymi nie powinienem mieć większych trudności. Czy liczy się ogólny wynik uzyskany ze wszystkich etapów, po którym dopiero stwierdza się, czy kandydat zaliczył test?
NIE
Do każdego z etapów kandydat podchodzi po kolei. Postępowanie kwalifikacyjne kończy się wobec niego z chwilą uzyskania negatywnego wyniku z któregokolwiek z nich. Z tym samym skutkiem zakończy się nieprzystąpienie przez kandydata do któregokolwiek z etapów, które są wymienione w ogłoszeniu o naborze.
Podstawa prawna
Art. 28 ust. 10 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1340 ze zm.).
Czy wynik sprawdzianów będzie jawny
Zamierzam wziąć udział w naborze do PSP. Zebrałem już niezbędne dokumenty. Nie chciałbym jednak, aby w razie niepowodzenia informacja o wyniku została ujawniona. Czy zostanie ona umieszczona w publicznym miejscu?
TAK
Informację o wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej jest zobowiązany ustawą zamieścić niezwłocznie na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej tej placówki. Będzie ona także widniała na tablicy ogłoszeniowej w jej siedzibie. ©?
Podstawa prawna
Art. 28 ust. 13 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1340 ze zm.).