Osoba, która odbyła staż i otrzymywała z tego tytułu stypendium a następnie zarejestrowała się jako bezrobotna, nabywa prawo do uzyskania zasiłku – wynika z orzeczenia WSA w Poznaniu.

Chodziło sprawę byłej stażystki, która zgłosiła się do urzędu pracy w celu rejestracji jako osoba bezrobotna. Odbywała ona przez rok staż finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i z tego tytułu otrzymywała stypendium. Odmówiono jej jednak przyznania świadczenia, ponieważ jak argumentował starosta „nie była zatrudniona, lecz odbywała staż na podstawie umowy o staż bez nawiązywania stosunku pracy i otrzymywała z tego tytułu stypendium stażowe a nie wynagrodzenie za pracę”. Ponadto stwierdzono, że kwota stypendium była wolna od podatku dochodowego oraz nie odprowadzano składek na Fundusz Pracy, gdyż przepisy prawa nic nie mówią o takim obowiązku.

Decyzja ta nie zadowoliła byłej stażystki i postanowiła odwołać się od niej do wojewody. Jak argumentowała, w jej przypadku podmiot wypłacający stypendium z tytułu odbywania stażu był zobligowany do opłacenia składek na Fundusz Pracy, ponieważ od stypendium były opłacane składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Wojewoda utrzymał jednak w mocy decyzję organu pierwszej instancji, a była stażystka zaskarżyła ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Jak stwierdził sąd, kwestią sporną była interpretacja przepisu art. 71 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy i ustalenie czy skarżącej przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych w oparciu o ten przepis, skoro w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania odbywała ona przez 365 dni staż w związku z uczestnictwem w projekcie stażowym.

WSA wskazał, że stażystka spełniła warunek dochodowy wymieniony w art. art. 71 ust. 2 pkt. 4 ponieważ, wypłacana jej suma 1580 zł stanowiła kwotę po potrąceniu składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że kwota brutto (2029,51 zł) była wyższa niż wynagrodzenie minimalne obowiązujące w 2013 roku, które wynosiło 1600 zł brutto. Sąd stwierdził również, że organ popełnił błąd, gdyż nie odprowadzał stażystce składek na Fundusz Pracy, choć w jej przypadku zaistniał taki obowiązek. Przepisy o promocji zatrudnienia nie zawierają bowiem wyłączenia dotyczącego stażystów. Jak ostatecznie orzekł WSA „stażysta uzyskujący stypendium w wysokości co najmniej równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, stanowiące podstawę do ustalenia składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe, podlega również obowiązkowi uiszczenia składki na Fundusz Pracy”. Jeśli zatem niniejsze warunki zostaną spełnione, ma on prawo ubiegać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził naruszenie prawa materialnego i uchylił zarówno decyzję starosty jak i wojewody.

Podstawa prawna

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2015 r., sygn. akt II SA/Po 94/14