Starsze osoby z długim stażem, za które zaprzestano opłacania składek, nie mają szansy na rentę, jeśli lekarz orzecznik uzna je tylko za częściowo niezdolne do pracy.
Rzecznik praw obywatelskich (RPO) i posłowie domagają się pilnej zmiany przepisów rentowych. Obecne pozbawiają prawa do świadczenia kobiety z 20-letnim oraz mężczyzn z 25-letnim stażem ubezpieczeniowym, którzy zachorowali po upływie 18 miesięcy (ustawowym okresie ochronnym, w którym zachowują wszelkie uprawnienia ubezpieczeniowe) od zakończenia zatrudnienia. ZUS może przyznać im rentę tylko wówczas, jeśli są całkowicie niezdolni do pracy. Przy częściowej niezdolności nie należy się im żadne wsparcie.
Eksperci nie mają wątpliwości, że konieczna jest pilna nowelizacja art. 57 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.). To na podstawie tego przepisu wprowadzono nakaz, że długoletni pracownik może się ubiegać o rentę po upływie okresu ochronnego wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz orzecznik ZUS stwierdzi zupełną niezdolność do pracy.