O świadczenie wypadkowe mogą się ubiegać osoby ubezpieczone, które zostały ranne w czasie wykonywania zwykłych czynności lub poleceń przełożonych.
Czy nowy pracownik ma prawo do ubezpieczenia
Po roku przerwy kucharz znalazł pracę w swoim zawodzie. W czasie pierwszego dyżuru uległ jednak wypadkowi, bowiem jeden z pomocników wylał na niego gorący tłuszcz. Czy mimo przerwy w płaceniu ubezpieczenia chorobowego poszkodowany dostanie od ZUS świadczenie?
TAK
Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje prawa do wynagrodzenia chorobowego. Przy czym od pierwszego dnia choroby przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100 proc. podstawy jego wymiaru. Przy ustalaniu takiego zasiłku nie ma wymogu posiadania odpowiedniego okresu ubezpieczenia, tak jak w przypadku prawa do wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego. Musi być tylko spełniony warunek, żeby niezdolność do pracy powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, a jej przyczyną był wypadek przy pracy.
Podstawa prawna
Art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.).
Czy niedbały pracownik otrzyma wsparcie
Pracownik pracujący na wózku widłowym w czasie ustawiania palet w magazynie rozmawiał przez telefon komórkowy, nie zajmując się w sposób właściwy wykonywaniem swoich czynności. Nie zwrócił więc uwagi, że jedna z palet została nierówno ustawiona. Doszło do wypadku. Pracownik został ranny. W czasie ustalania przyczyn uznano, że chociaż był to wypadek przy pracy, doszło do niego na skutek rażącego niedbalstwa. Czy pracownik dostanie z tego tytułu odszkodowanie?
NIE
Nawet jeśli w czasie postępowania wyjaśniającego pracodawca ustalił, że doszło do wypadku przy pracy, pracownik nie ma w tej sytuacji prawa do świadczeń wypadkowych.
Świadczenia te nie przysługują bowiem ubezpieczonemu nawet wówczas, gdy zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy, ale zostało spowodowane przez poszkodowanego umyślnie lub wskutek jego rażącego niedbalstwa.
Podstawa prawna
Art. 3 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.).
Czy pracujący na zlecenie dostanie świadczenie
Robotnik pracował na podstawie umowy-zlecenia w chłodni. W czasie pakowania towaru uległ wypadkowi. Czy ma prawo do wsparcia?
TAK
Osoby pracujące na podstawie umów prawa cywilnego, które uległy wypadkom przy wykonywaniu pracy, mają prawo do świadczeń wypadkowych. Aby jednak skorzystać z takiej formy wsparcia, konieczne jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku. Z tego powodu należy zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób pozwalający odtworzyć jego okoliczności, dokonać oględzin miejsca zdarzenia oraz stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych. Trzeba też zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na wypadek. Osoba badająca przyczyny zdarzenia ma obowiązek wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, oraz zebrać informacje dotyczące wypadku od świadków. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku – nie później niż w terminie 14 dni od zawiadomienia o wypadku – konieczne jest sporządzenie karty wypadku. Poszkodowany może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w karcie wypadku, o czym zostanie pouczony przez osobę sporządzającą tę kartę. Do karty wypadku dołącza się zapis wyjaśnień poszkodowanego i informacje uzyskane od świadków wypadku, a także inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn zdarzenia.
Podstawa prawna
Par. 3–4 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1618).
Czy zadłużony przedsiębiorca uzyska świadczenie
Właściciel firmy transportowej uległ wypadkowi. W wyniku kontroli ZUS stwierdził, że faktycznie doszło do wypadku w czasie wykonywania pracy zawodowej. Czy ubezpieczony otrzyma świadczenie, jeśli od kilku miesięcy nie płacił składek na ubezpieczenie społeczne?
NIE
Osoby prowadzące działalność gospodarczą spotkają się z dodatkowym ograniczeniem mającym związek z zaległościami składkowymi. Dotyczy ono prawa do świadczeń wypadkowych dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących. Otóż wypłaty z ustawy wypadkowej nie będą im przysługiwały, jeżeli w dniu wypadku na koncie takiej osoby będzie widnieć zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Utrata prawa do wypłaty dotyczy sytuacji, jeśli dług wobec ZUS przekracza kwotę 6,60 zł. Taki stan rzeczy utrzyma się do czasu spłaty całości zadłużenia. Przy czym należy pamiętać, iż prawo do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, jednorazowego odszkodowania oraz pokrycia kosztów leczenia stomatologicznego i zaopatrzenia ortopedycznego się przedawni, jeżeli wspomniane zadłużenie nie zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 2 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.).
Czy pijany pracownik nie dostanie wypłaty
Kierowca koparki przyszedł do pracy spóźniony. Kierownik budowy przez telefon powiadomił go o rodzaju wykonywanych prac. W czasie pierwszej godziny pracy zdarzył się wypadek, gdyż koparka uszkodziła rurę kanalizacyjną. Kierowca złamał nogę, próbując się wydostać z maszyny. Przybyłe na miejsce służby miejskie stwierdziły, że podwładny był pijany. Czy zostanie pozbawiony prawa do świadczenia?
TAK
Prawa do świadczenia wypadkowego nie ma osoba, która spowodowała katastrofę, będąc w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających albo substancji psychotropowych, a przyczyniła się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. W razie uzasadnionego przypuszczenia, że tak było, pracodawca obowiązkowo powinien taką osobę skierować na badanie niezbędne do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie. Podwładny ma obowiązek poddać się temu badaniu. Odmowa automatycznie pozbawia taką osobę prawa do świadczeń.
Podstawa prawna
Art. 3 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.).
Czy stary wypadek uprawnia do zasiłku
Pracownik zatrudniony w hucie uległ urazowi, który został zakwalifikowany jako wypadek przy pracy. Po kilku latach w wyniku przeciążania odnowił się stary uraz. Lekarz uznał, że obecny stan zdrowia ma związek z tym, co miało miejsce w przeszłości. Czy zainteresowany ma prawo do świadczenia wypadkowego?
TAK
Osoby, które w przeszłości uległy wypadkowi przy pracy, także po kilku latach mogą ubiegać się o zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Niezbędne jest tylko stwierdzenie, że obecna niezdolność do pracy to efekt następstw zmian w stanie zdrowia zaistniałych w związku z wcześniejszym wypadkiem przy pracy. Przy czym nie ma znaczenia, czy wypadek miał miejsce u pracodawcy, u którego obecnie jest zatrudniony. Aby jednak otrzymać taką formę wsparcia, podwładny musi udokumentować związek choroby z wypadkiem przy pracy odrębnym zaświadczeniem lekarskim. A to w praktyce oznacza, że zainteresowany musi przez kilka lat przechowywać dokumentację wypadku.
Podstawa prawna
Art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.).
Czy pracownik z firmą ma prawo do świadczenia
Właściciel małej firmy pracuje na część etatu w gminie, w której zajmuje się dowożeniem niepełnosprawnych dzieci na rehabilitację. Z tego tytułu podlega ubezpieczeniu społecznemu. Wypadek przy pracy miał jednak miejsce w czasie pracy na rzecz własnej firmy. Czy ZUS z tego tytułu wypłaci mu świadczenie?
TAK
Poszkodowany ma prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego. Za wypadek przy prowadzeniu pozarolniczej działalności uważa się nagłe zdarzenie powodujące uraz, które zostało wywołane przyczyną zewnętrzną. Musi ono jednak mieć miejsce w czasie podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu z danego tytułu, czyli samozatrudniony musi ulec wypadkowi w czasie wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem tej działalności. Osobie prowadzącej działalność gospodarczą, podlegającej ubezpieczeniu wypadkowemu z tego tytułu, za okres niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy prowadzeniu tej działalności, przysługuje zasiłek chorobowy po sporządzeniu przez ZUS karty wypadku. W takiej sytuacji prowadzącym firmy zasiłek wypłaca ZUS.
Jeśli jednak pracownik prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą podlega ubezpieczeniu wypadkowemu z tych dwóch tytułów, nabywa prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru z każdego z nich. Do ustalenia prawa do zasiłku istotne jest, że niezdolność do pracy powstała w okresie ubezpieczenia wypadkowego i została spowodowana wypadkiem przy pracy. Ale w takiej sytuacji gmina, która nie ma związku z wypadkiem, będzie mu wypłacać zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru. Do otrzymania tych środków konieczne jest dostarczenie do gminy – oprócz zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA – także karty wypadku sporządzonej przez ZUS.
Podstawa prawna
Art. 3 ust. 3 pkt 8 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.).