Od 21 sierpnia 2014 r. do 10 sierpnia 2015 r. przebywałem na zwolnieniu lekarskim. W orzeczeniu lekarskim z 11 sierpnia 2015 r. lekarz medycyny pracy przeprowadzający badanie profilaktyczne orzekł, że z powodu przeciwwskazań zdrowotnych jestem niezdolny do wykonywania pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku do czasu wydania opinii przez komisję lekarską. 12 sierpnia 2015 r. zgłosiłem się do służby w policji i w raporcie poprosiłem szefa o wskazanie stanowiska pracy, powołując się na treść orzeczenia. Przełożony odmówił mi powrotu do służby. 24 sierpnia 2015 r. komendant miejski policji zwolnił mnie ze służby w policji, gdyż jak wskazał w uzasadnieniu rozkazu personalnego, przebywałem na zwolnieniu lekarskim ponad 12 miesięcy. Czy ta decyzja jest prawidłowa?
Nie, decyzja jest wadliwa. Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (dalej: u.p.) funkcjonariusza można zwolnić ze służby w przypadku upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby. Przepis ten nie mógł mieć w sprawie zastosowania, gdyż policjant nie przebywał 12 miesięcy na zwolnieniu lekarskim. Funkcjonariusz nie pełnił służby z powodu choroby od 21 sierpnia 2014 r. do 10 sierpnia 2015 r. Okres niepełnienia służby z powodu choroby nie przekroczył zatem 12 miesięcy od zaprzestania służby. Funkcjonariusz 12 sierpnia 2015 r. zgłosił się do służby, wyraził gotowość podjęcia czynności służbowych i poprosił o wskazanie stanowiska pracy, powołując się na treść orzeczenia lekarskiego.
Przełożony bezzasadnie odmówił policjantowi powrotu do służby. Należy podkreślić, że funkcjonariusz był niezdolny do służby jedynie na dotychczas zajmowanym stanowisku, natomiast nie był niezdolny do służby na innym. 12 sierpnia 2015 r. przerwany został bieg 12-miesięcznego okresu niepełnienia służby z powodu choroby. Od tego bowiem dnia powodem niepełnienia służby przez policjanta nie była choroba, lecz odmowa dopuszczenia go do służby przez przełożonego, który nie wskazał mu nowego stanowiska. Nie zostały więc spełnione przesłanki art. 41 ust. 2 pkt 7 u.p., który przewiduje możliwość zwolnienia ze służby w policji. Pogląd ten potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 czerwca 2015 r. (sygn. akt I OSK 770/14).
Podstawa prawna
Art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 529).