Osoby, które po raz pierwszy zatrudnią się w administracji rządowej, będą oceniane według nowych kryteriów i zmienionej skali ocen. Takie m.in. zmiany przewiduje uzgodniony projekt rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej.
Jak udało się nam ustalić, dokument po półrocznym okresie konsultacji czeka już tylko na podpis Ewy Kopacz. Jego wejście w życie przewidziane jest na 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Po tym terminie osoby, które wygrają konkurs na stanowisko urzędnicze, zanim otrzymają umowę na czas nieokreślony, będą podlegać pierwszej ocenie. W jej trakcie zostaną zweryfikowane m.in. rzetelność, wiedza merytoryczna, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów. Nowy pracownik musi się też wykazać komunikatywnością, współpracą z innymi oraz terminowością.
Nowe rozporządzenie ma uprościć zasady przeprowadzania pierwszej oceny i uczynić ją bardziej obiektywną. Mniej skomplikowaną mają być zarówno procedura, jak i wzór arkusza pierwszej oceny. Pięciostopniowa skala zostanie zastąpiona trzystopniową (poniżej poziomu oczekiwań, na poziomie oczekiwań i powyżej oczekiwań).