Dyrektor departamentu zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej ma otrzymywać od jednostki leczniczej prowadzącej dom weterana informację o wysokości dofinansowania z budżetu państwa do kosztów pobytu osób uprawnionych. Takie rozwiązanie wprowadza rozporządzenie ministra obrony narodowej z 15 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w domu weterana (Dz.U. z 2015 r. poz. 756).
Konieczność nowelizacji wcześniejszego rozporządzenia z 23 marca 2012 r. w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana (Dz.U. z 2012 r. poz. 1203) wynika ze zmian w organizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W ich konsekwencji przestaje funkcjonować Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia. Jego zadania przejmuje departament zdrowia w resorcie obrony narodowej, który do 15. każdego miesiąca będzie otrzymywać za poprzedni miesiąc imienne zestawienia osób korzystających z pomocy oraz rzeczywisty koszt utrzymania osoby uprawnionej, wysokość kwoty dofinansowania otrzymanej na osobę uprawnioną w ramach umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wysokość opłaty za pobyt wniesionej przez weterana. Po sprawdzeniu wszystkich dokumentów szef departamentu MON wystawi dokument, który ma stanowić podstawę do wystawienia faktury potwierdzającej wysokość przyznanego dofinansowania oraz zawierający zobowiązanie resortu do przekazania środków finansowych na rachunek bankowy podmiotu leczniczego.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 17 czerwca 2015 r.