W Radzie Dialogu Społecznego będą mogli zasiadać przedstawiciele związków zawodowych, do których należy więcej niż 300 tys. pracowników.
Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, w kształcie uzgodnionym z partnerami społecznymi. Tym samym odrzucone zostały poprawki ministerstw gospodarki i finansów, o co wnioskowali ostatnio do premier Ewy Kopacz we wspólnym wystąpieniu liderzy trzech reprezentatywnych central związkowych.
– Z tego, co nam wiadomo, ustawa została skierowana do Sejmu szybką ścieżką, co daje szansę uchwalenia jej już na najbliższym posiedzeniu Sejmu – ujawnił Marek Lewandowski, rzecznik prasowy przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”.
Przyjęty dokument zakłada, że strona rządowa będzie zobowiązana do przedstawienia do 10 maja każdego roku wstępnej prognozy wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad ustawą budżetową. Przedstawiciele pracodawców i pracowników będą mieć 10 dni na przygotowanie wspólnego stanowiska dotyczącego wzrostu wynagrodzeń w strefie budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrostu rent i emerytur z FUS. Rząd będzie mieć obowiązek przedstawienia radzie projektu ustawy budżetowej. Będzie musiał to zrobić 30 dni przed przekazaniem tego dokumentu do Sejmu.
Projekt ustawy zakłada, że w skład rady będą wchodzić przedstawiciele stron: rządowej, pracodawców i pracowników. Przy czym za organizacje reprezentatywne będą uznawane tylko te, które zrzeszają więcej niż 300 tys. osób będących pracownikami. O ile w przypadku związków zawodowych wymagane jest, aby działały one w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj jest określony w więcej niż w połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), to w przypadku pracodawców dodatkowo jest wymagane posiadanie oddziałów regionalnych. Na czele rady stanie przewodniczący. Przy czym funkcja ta będzie rotacyjna, tzn. na zmianę będą ją pełnić osoby reprezentujące związki, pracodawców lub rząd.
Ustawa ma wejść w życie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Ustaw. Wraz z ukonstytuowaniem się rady, której członków będzie powoływał prezydent RP, przestanie istnieć komisja trójstronna.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd