Wysługa lat, czyli dodatek stażowy obowiązkowo przysługuje pracownikom strefy budżetowej. W pozostałych przypadkach jego wypłata zależy wyłącznie od pracodawcy. Najczęściej jest obliczany jako procent od pensji.

Dodatek z wysługę lat jest wypłacany po przepracowaniu określonego czasu w danej firmie lub branży. Czasem należy się za sam długi staż pracy.

Dodatek za wysługę lat obligatoryjnie przysługuje pracownikom sfery budżetowej: urzędnikom, nauczycielom, samorządowcom, pracownikom sądów i prokuratur. W pozostałych przypadkach dodatek ten jest nieobowiązkowy. Zasady jego ewentualnego wypłacania powinien regulować regulamin pracy lub zakładowy układ zbiorowy. Jeżeli nie wspomina on o takim świadczeniu, to nawet gdy pracownik przepracuje w jednym zakładzie wiele lat – nie ma podstaw do wypłaty dodatku za wysługę lat.

Najczęstszym sposobem ujęcia kwestii wysokości dodatku w regulaminie zakładu jest ustalenie procentu od wynagrodzenia, jaki będzie dodawany do pensji po przepracowaniu określonego czasu. Dodatek jest wypłacany co miesiąc.

W przypadku sfery budżetowej zasady przyznawania dodatku stażowego regulują rozporządzenia wykonawcze. Schemat jest jednak taki sam. Dodatek, w wysokości kilku procent pensji zasadniczej, przysługuje po kilku latach zatrudnienia, a potem co roku zwiększa się o 1 proc.

Nauczycielom dodatek za wysługę lat należy się już po czterech latach pracy, a pozostałym uprawnionym grupom – po pięciu.

Zasadą jest, że do okresów pracy uprawniających do tego świadczenia wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy pracy, a także inne okresy kwalifikowane na poczet pracowniczych uprawnień.