W resorcie obrony narodowej służą nie tylko żołnierze. Zatrudnia on także pracowników cywilnych, do których, co do zasady, ma zastosowanie ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm.).
Jednak nie wszyscy cywile są objęci tą regulacją – w przypadku 67 wojskowych instytucji zastosowanie ma ustawa z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 269 ze zm.). Nowy zaktualizowany wykaz tego typu podmiotów został ponownie określony przez ministra obrony narodowej w projekcie rozporządzenia w sprawie jednostek wojskowych oraz stanowisk, na których stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę. Dokument trafił właśnie do konsultacji społecznych.
Na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych można obecnie znaleźć zatrudnienie m.in. w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej i podległych jej jednostkach organizacyjnych. Do tej grupy pracodawców należy też zaliczyć Biuro Wojskowego Dozoru Technicznego, Wojskowe Biura Emerytalne, Biura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej, a także Wojskowe Centrum Meteorologii. Pracę w tych i innych instytucjach ujętych w wykazie na podstawie uproszczonego trybu (bez konkursu) mogą otrzymać osoby począwszy od stanowisk dyrektorskich, a kończąc na tych pomocniczych.
Etap legislacyjny
Uzgodnienia międzyresortowe