Centralna Wojskowa Komisja Lekarska sprawdzi związek śmierci zawodowego żołnierza z pełnioną służbą.
Taka procedura wynika z rozporządzenia ministra obrony narodowej z 8 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U. poz. 749). Dokument ogranicza możliwość ingerowania w treść wcześniej wydanych orzeczeń przez komisję drugiego stopnia.
Zmiana przepisów wynika z konieczności ich dostosowania do nowej treści rozporządzenia ministra obrony narodowej z 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U. poz. 761). Zgodnie z nim medycy wojskowi sprawdzają, czy choroba mundurowego ma związek ze służbą oraz czy jest możliwe zaliczenie takiej osoby do jednej z grup inwalidztwa. Komisja jest zobowiązana do kierowania się kryteriami zdrowotnymi, ustalonymi na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2015 r. poz. 330). W przypadku orzeczenia o śmierci żołnierza zawodowego komisja lekarska ma obowiązek sprawdzenia, czy jest ona następstwem wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby lub choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami. Jeśli tak jest, rodzinie przysługuje wsparcie przewidziane w ustawie z 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 213 ze zm.).
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 16 czerwca 2015 r.