Objecie urzędnika szczególną ochroną ze względu na pełnienie funkcji społecznego inspektora pracy nie przeszkadza w jego przeniesieniu na inne stanowisko.
Spór dotyczył prawa do odszkodowania z tytułu zmiany warunków zatrudnienia pracownicy urzędu miasta. Zainteresowana wykonywała czynności służbowe na stanowisku kierownika wydziału rozwoju miasta na podstawie ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.). Pod koniec stycznia 2013 r. urząd miasta wręczył kobiecie pismo o przeniesieniu jej na inne stanowisko na podstawie art. 23 ustawy o pracownikach samorządowych. Zgodnie z tym przepisem w przypadku reorganizacji jednostki pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym (w tym kierowniczym) można przenieść na inne odpowiadające jego kwalifikacjom. Jest to możliwe w przypadku likwidacji stanowiska, na którym był zatrudniony przenoszony pracownik. Przy czym zachowuje on prawo do dotychczasowego wynagrodzenia, jeżeli jest ono wyższe od przysługującego na nowym stanowisku – okres podwyższonej wypłaty wynosi 6 miesięcy.
Reklama
Zainteresowana uznała, że urząd miasta nie miał prawa do zmiany jej warunków zatrudnienia. Wskazała, że podlega specjalnej ochronie, bowiem jest członkiem związku zawodowego, a zasady jej pracy nie zostały skonsultowane ze związkiem. Powódka ponadto pełniła funkcje oddziałowego inspektora pracy i równocześnie była radną. Kobieta skierowała sprawę do sądu – domagała się blisko 18 tys. zł odszkodowania. Zarówno sąd I oraz II instancji uznały, że skarżąca ma rację. Sędziowie stwierdzili bowiem, że reorganizacja urzędu i likwidacja stanowiska pracy nie uprawnia pracodawcy samorządowego do zmiany warunków pracy. Urząd miasta złożył kasację od negatywnego dla siebie wyroku. Sędziowie Sądu Najwyższego po zbadaniu sprawy uznali skargę za zasadną i przekazali ją do ponownego rozpatrzenia przez sąd apelacyjny. Uznali bowiem, że art. 23 ustawy samorządowej będący podstawą do przeniesienia należy postrzegać jako przepis ochronny z punktu widzenia interesów pracownika. Nie tylko bowiem zapewnia urzędnikowi samorządowemu – mimo likwidacji zajmowanego przezeń stanowiska – dalsze pozostawanie w stosunku pracy, ale zawiera mechanizmy gwarancyjne. Osoba przenoszona przez okres 6 miesięcy dostaje bowiem wcześniejsze wynagrodzenie.
Dodatkowo zmiana rodzaju pracy musi odpowiadać kwalifikacjom przenoszonego. Tej ostatniej gwarancji nie przewidują zaś przepisy o zwolnieniach grupowych w odniesieniu do pracowników objętych szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy. Tym samym jest możliwa zmiana stanowiska pracy dla samorządowca.
ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Najwyższego z 20 stycznia 2015 r., sygn. akt I PK 149/14.