Jak wynika z badania Pracuj.pl Specjaliści na rynku pracy czynnikami motywującymi specjalistów do podejmowania nowych wyzwań zawodowych są przede wszystkim zarobki oraz możliwość rozwoju zawodowego i atmosfera pracy.

Wielu badanych deklarowało, że czuje się niedocenianych w obecnej pracy i jest to dla nich poważny impuls do rozglądania się za nowym pracodawcą. Najmniej skorzy do zmiany pracodawcy są pracownicy IT, z kolei aż 30 proc. osób zajmujących się sprzedażą i obsługą klienta chętnie dokonałoby takiej zmiany w swoim życiu zawodowym w ciągu roku.

Co nas skłania do zmiany pracy?

Z badania wynika, że specjalistów do zmiany pracy motywują dwa podstawowe czynniki – są to zarobki, ważne dla 60 proc. respondentów, oraz brak możliwości rozwoju, awansu – mobilizujące do zmiany pracy 57 proc. badanych. Kolejnym, wskazanym przez respondentów aspektem, było poczucie niedocenienia w pracy, na które wskazało 43 proc. badanych. Jedna czwarta zmienia nie tylko pracę ale i branżę, i właśnie chęć takiej zmiany jest dla 23 proc. osób powodem, dla którego poszukują nowych obszarów zawodowych. Dla 12 proc. badanych kwestia niemożności pogodzenia życia zawodowego z prywatnym była czynnikiem mobilizującym do zmiany pracodawcy.

Co motywuje nas do zmiany pracy? / Media

Zarobki czy rozwój zawodowy?

Przedstawiciele niemal wszystkich branż jako najbardziej motywujący do zmiany pracy aspekt wymieniają zarobki. Jedynie dla specjalistów IT są one na drugim miejscu –po rozwoju zawodowym (66 proc. wskazań na rozwój vs 63 proc. na zarobki). Wśród respondentów w wieku 26-30 lat, zarobki i brak możliwości rozwoju czy awansu to równorzędne czynniki skłaniające do dokonania zmian w życiu zawodowym (po 65 proc. wskazań). Natomiast wśród osób z kolejnej grupy wiekowej, czyli 31-40 lat, rozwój i awans są kluczowe – na ten czynnik wskazało 60 proc. respondentów, podczas gdy zarobki miały 58 proc. wskazań. Osoby z wyróżnionych grup wiekowych zdają sobie sprawę, że są w takim momencie kariery, w którym bardzo ważne jest inwestowanie w rozwój, który wraz ze stażem pracy, przekłada się na wyższe zarobki.

Duży wpływ na wybór czynnika motywującego do poszukiwania nowych wyzwań zawodowych ma także poziom wykształcenia. W przypadku osób z wykształceniem wyższym, zarobki i możliwość rozwoju miały niemal tę samą wagę. W przypadku osób z dyplomem MBA zdecydowanie rozwój i awans są aspektem kluczowym – tak wskazało 51 proc. badanych, podczas gdy na zarobki 40 proc. respondentów. Także osoby z wykształceniem podyplomowym stawiają na rozwój – jest on istotny dla 61 proc. respondentów, podczas gdy zarobki dla 55 proc. pracowników z tej grupy.

Specjaliści najbardziej zdeterminowani do szukania pracy

Najbardziej zdeterminowani do zmiany pracodawcy są specjaliści zajmujący się marketingiem, reklamą i PR – w tym gronie 60 proc. pracowników twierdzi, że szuka pracy, a 29 proc. z nich chce tę pracę zmienić w ciągu najbliższego roku. Tuż za nimi plasują się specjaliści ds. sprzedaży i obsługi klienta, wśród nich 56 proc. szuka nowej pracy, a na jej zmianę w ciągu roku liczy 32 proc. deklarujących się jako poszukujący nowej pracy.

Spośród analizowanych grup najmniej chętni do zmiany pracodawcy są specjaliści IT – w tej branży mniej niż połowa (48 proc.) osób bierze pod uwagę zmianę w życiu zawodowym i tylko 25 proc. nastawia się na zmianę pracy w ciągu roku.

Co decyduje o wyborze pracodawcy?

Najważniejsze trzy czynniki, które są przez badanych brane pod uwagę przy wyborze nowego pracodawcy, to wyższe zarobki – ważne dla 74 proc. badanych, szkolenia i możliwość rozwoju – na ten aspekt wskazało 54 proc. respondentów, oraz dobra atmosfera pracy istotna dla połowy osób biorących udział w badaniu. Co ciekawe, na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym wskazało 37 proc. osób. Czyli, jak wynika z badania, nie jest to czynnik najbardziej motywujący do opuszczenia obecnego pracodawcy, jednak ważny przy wyborze nowej pracy. Respondenci proszeni o wybranie tylko jednego kluczowego powodu decydującego o wyborze konkretnego pracodawcy, wskazali na zarobki (54 proc.), na drugim miejscu uplasowała się możliwość rozwoju zawodowego (30 proc.).

Źródło: badanie Pracuj.pl „Specjaliści na rynku pracy”, przeprowadzone przez Pracuj.pl metodą ankiety dostępnej online na grupie 4656 osób z min. 2-letnim doświadczeniem na rynku pracy, październik 2014.