Zanim osoba rozpoczynająca pracę w służbie cywilnej otrzyma umowę na czas nieokreślony, będzie weryfikowana pod względem wykorzystywania wiedzy merytorycznej, doskonalenia zawodowego, organizacji pracy i orientacji na osiąganie rezultatów. Musi się też wykazać komunikatywnością, współpracą z innymi oraz rzetelnością i terminowością. Takie m.in. zmiany przewiduje projekt rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej.
Szef służby cywilnej, autor projektu, uzasadnia, że zmiany mają uprościć zasady przeprowadzania pierwszej oceny i uczynić ją bardziej obiektywną. Mniej skomplikowana ma być zarówno procedura, jak i wzór arkusza pierwszej oceny. Pięciostopniowa skala zostanie zastąpiona trzystopniową (poniżej poziomu oczekiwań, na poziomie oczekiwań i powyżej oczekiwań). Projektodawca przekonuje, że pozwoli to na wyodrębnienie z grupy nowych pracowników takich, którzy sobie nie radzą, oraz tych, którzy się wyróżniają.
Do projektu wprowadzono też pojęcia rozmowy wstępnej i oceniającej, które mają porządkować proces pierwszej oceny. Ponadto jednoznacznie rozstrzygnięto, że taka weryfikacja nie obejmuje osób, które po raz pierwszy zatrudnia się na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej.
Szykują się też zmiany w ocenianiu osób mających już stałą umowę. Przewiduje je projekt rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej. Nadal będą oni co dwa lata podlegać weryfikacji, ale zostaną uporządkowane jej kryteria (obecnie część z nich się powtarza) i zmniejszona do 14 ich liczba (obecnie jest ich 16 dla wyższych stanowisk i 17 dla pozostałych).
Wprowadzona zostanie też nowa punktowa skala ocen. Zmienić się ma oznaczenie liczbowe poziomów z 1-2-3-4-5 na 1-3-5-7-9. Takie rozwiązanie ma wyeliminować przekonanie, że ocena na poziomie spełniania oczekiwań jest słabą, szkolną trójką. W nowej skali będzie oznaczona jako 5. Rozstrzygnięto też, że ocenianie okresowe pracujących w służbie cywilnej radców prawnych będzie się odbywać przy uwzględnieniu opinii korporacji.
– Tych zmian oczekiwaliśmy od dłuższego czasu. Będziemy musieli dostosować do nich nasze wewnętrzne procedury – mówi Marek Reda, dyrektor warmińsko-mazurskiego urzędu wojewódzkiego.
Etap legislacyjny
Projekty przekazane do konsultacji społecznych