Nagroda jubileuszowa nie należy się wszystkim pracownikom. Zasady i tryb jej wypłacania określają akty wykonawcze do ustaw obejmujących określone grupy zawodowe.

Nagroda przysługuje pracownikom w związku z osiągnięciem określonego stażu pracy i co do zasady jest wypłacana z dniem, w którym nabywa on do niej prawo. Według Sądu Najwyższego jest to dzień bezpośrednio poprzedzający dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie (uchwała SN z 21 maja 1991 r. (PZP, OSNCP 1992/1/10)).

Podstawą obliczenia nagrody jubileuszowej jest wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Wyjątkowa sytuacja ma miejsce w sytuacji, gdy w dniu wypłaty pensja przysługująca zatrudnionemu jest większa niż w dniu nabycia prawa. W takim przypadku nagrodę oblicza się od wyższej kwoty. Przy obliczaniu wynagrodzenia miesięcznego stosuje się zasady takie same jak w przypadku ustalania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Na nagrody jubileuszowe mogą liczyć: pracownicy opieki zdrowotnej, urzędnicy, nauczyciele, górnicy, pracownicy bibliotek czy osoby zatrudnione w instytucjach kultury.

Pracodawcy spoza tych sfer zawodowych mogą oczywiście wprowadzić własne rozwiązania w zakresie jej przyznawania, które powinny zostać określone w wewnętrznych regulaminach wynagradzania.

Nagroda jubileuszowa dla pracownika samorządowego:
- po 20 latach pracy — 75 % wynagrodzenia miesięcznego;
- po 25 latach pracy— 100 % wynagrodzenia miesięcznego;
- po 30 latach pracy— 150 % wynagrodzenia miesięcznego;
- po 35 latach pracy— 200 % wynagrodzenia miesięcznego;
- po 40 latach pracy — 300 % wynagrodzenia miesięcznego;
- po 45 latach pracy— 400 % wynagrodzenia miesięcznego.

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela:
- 20 lat - 75 procent wynagrodzenia miesięcznego;
- 25 lat - 100 procent wynagrodzenia miesięcznego;
- 30 lat - 150 procent wynagrodzenia miesięcznego;
- 35 lat - 200 procent wynagrodzenia miesięcznego;
- 40 lat - 250 procent wynagrodzenia miesięcznego;
Nagroda jubileuszowa dla pracowników służby zdrowia:
- 75% miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy;
- 100% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy;
- 150% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy;
- 200% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy;
- 300% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.