Jeśli pracodawca nagminnie łamie prawa pracowników, mogą oni złożyć donos do Państwowej Inspekcji Pracy. Aby skarga została rozpatrzona musi spełniać określone warunki.

Donos na pracodawcę do Państwowej Inspekcji Pracy może zgłosić były lub obecny pracownik danego zakładu, albo osoba postronna. Każda skarga musi być podpisana imieniem i nazwiskiem, ponieważ zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego anonimowe skargi nie są rozpatrywane. Ujawnienie naszych danych osobowych kontrolowanemu podmiotowi może mieć miejsce tylko po wyrażeniu pisemnej zgody. W pozostałych wypadkach nasze dane pozostaną bezpieczne.

Skargę można wnieść pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Do Państwowej Inspekcji Pracy mogą złożyć donos byli lub obecni pracownicy zakładu, związki zawodowe i osoby anonimowe. Każda skarga powinna być załatwiana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego lub wnioskodawcę. Skarga może dotyczyć:

wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy,
• nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
• warunków pracy,
• zatrudniania młodocianych,
• urlopów,
• uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem,
• równego traktowania w pracy,
• mobbingu,
• wypadków,
• zatrudniania osób niepełnosprawnych,
• naruszenia zasad legalności zatrudnienia,
• pracy „na czarno”.


Aby skarga została rozpatrzona musi zawierać następujące informacje:

• miejscowość i data sporządzenia skargi,
• adres Inspektoratu Pracy.
dane osoby wnoszącej skargę - takie jak: imię, nazwisko oraz adres.
• treść skargi, w której powinien znajdować się adres i nazwa zakładu pracy oraz przepisy naszym zdaniem, łamie pracodawca. Jeśli treść nie będzie spełniała tych warunków zostaniemy wezwani do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia. • odręczny podpis osoby składającej skargę.


W okresie pierwszych 10 miesięcy br. do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło 35 220 skarg, w takim samym okresie roku poprzedniego – 37 535. Dane te wskazują na spadek liczby skarg, a tym samym mniejszą liczbę naruszeń prawa w niektórych obszarach prawa pracy, w tym zwłaszcza w zakresie wypłaty należności za pracę.

- Struktura oraz przedmiot problemów poruszanych przez osoby zgłaszające skargi już od lat nie ulegają znaczącym zmianom. Nadal ponad połowę zgłaszanych problemów stanowią kwestie związane z wynagrodzeniem za pracę i innymi świadczeniami pieniężnymi oraz nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy. Na wysokim poziomie utrzymuje się liczba skarg dotyczących warunków pracy, np. pomieszczeń pracy, wentylacji, urządzeń higieniczno-sanitarnych. Należy również wskazać na stosunkowo dużą liczbę skarg dotyczących czasu pracy - mówi Danuta Rutkowska, rzecznik prasowa PIP.

- Nie obserwujemy także znaczących zmian przyczyn zaistniałych nieprawidłowości. Pracodawcy, podobnie jak w latach ubiegłych, utrzymywali, że naruszenia przepisów wymuszone są względami ekonomicznymi. Ponadto jako przyczyny nieprawidłowości wskazać można błędną interpretację przepisów prawa pracy, w tym źródeł prawa wewnątrzzakładowego i przyjęcie błędnych metod naliczania świadczeń - dodaje.