Telepracownik to pracownik wykonujący pracę i przekazujący jej wyniki za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Kodeks pracy przewiduje specjalną ochronę takich osób przed bezprawnym postępowaniem ze strony pracodawcy.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawcy wobec telepracownika nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy który:

• nie wyraża zgody na zmianę warunków wykonywania pracy, lub
• zaprzestaje wykonywać pracę w formie telepracy.

Co więcej, zakazana jest dyskryminacja telepracownika z powodu podjęcia pracy w formie telepracy, jak również odmowy podjęcia takiej pracy. Nie można również traktować go mniej korzystnie niż innych pracowników przy takiej samej lub podobnej pracy w zakresie:

• nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
• warunków zatrudnienia,
• awansowania,
• dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.


Kodeks zakazuje również ograniczać lub zabraniać na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników, przebywanie na terenie zakładu pracy, kontaktowanie się z innymi pracownikami oraz korzystanie z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy, z zakładowych obiektów socjalnych i prowadzonej działalności socjalnej.

Niedozwolone jest także naruszanie prywatności telepracownika i jego rodziny ani utrudnianie korzystania z pomieszczeń domowych, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, podczas wykonywania czynności kontrolnych.
Pracodawca może przeprowadzić kontrolę jedynie za uprzednią zgodą telepracownika, która powinna być wyrażona na piśmie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub podobnych środków, które służą do indywidualnego porozumiewania się na odległość.

Telepracownik i pracodawca przekazują informacje niezbędne do wzajemnego porozumiewania się za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość