Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o cudzoziemcach. Dokument wprowadza bardzo ważne zamiany, zarówno dla firm zatrudniających pracowników cudzoziemców, jak i dla osób z zagranicy, które chcą podjąć pracę w Polsce. Sprawdź, co się zmieni.

Głównym celem nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, podpisanej przez prezydenta 4 stycznia br., jest przyśpieszenie postępowań w sprawach pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.

- Nowelizacja przewiduje ułatwienie procedury wydawania zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce osobom, które chcą tu pracować przez dłuższy okres. Teraz nie będą musiały przedstawiać dokumentów potwierdzających zapewnione miejsce zamieszkania ani posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu, wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny. Wystarczy dowód posiadania minimalnego wynagrodzenia. Ustawa rozszerza także okoliczności, które nie wymagają zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz wydania nowego zezwolenia na pracę. Powyższe zmiany mają duże znaczenie w praktyce – wyjaśnia Paweł Kułaga, partner zarządzający Clearwater International Group, ekspert Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Jak dodaje ekspert, nowelizacja obejmuje wszystkich cudzoziemców.

Są jednak zmiany, który dotyczą tylko obywateli 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosja i Ukrainy:

  • z 6 do 24 miesięcy wydłuża się okres wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi; oznacza to, że na podstawie jednego oświadczenia cudzoziemcowi można powierzyć pracę na okres 2 lat
  • zlikwidowany będzie 12-miesięczny okres rozliczeniowy, co umożliwi powierzanie cudzoziemcowi pracy bez przerwy na podstawie kolejnych oświadczeń
  • wpis oświadczenia do ewidencji zależny będzie od zapewnienia przez pracodawcę porównywalnego wynagrodzenia
  • do 7 dni zostanie wydłużony czas na poinformowanie powiatowego urzędu pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia.

- Nowe przepisy mają pozytywny wpływ na przyspieszenie procesów organizacyjnych zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Są sposobem na uproszczenie wielu procedur, które znacznie ułatwią pobyt i zatrudnienie cudzoziemców w Polsce, zaoszczędzą czas i ograniczą biurokrację. Ponadto obcokrajowcy będą mieli większe możliwości stabilnego zatrudnienia i rozwoju zawodowego w Polsce, co wpłynie pozytywnie na wzrost wynagrodzeń pracowników-imigrantów – mówi Paweł Kułaga.

Minimalne wynagrodzenie a zezwolenie na pobyt czasowy

Kolejną ważną zmianą jest to, że pracodawca jest zobowiązany zapewnić cudzoziemcowi za wykonaną pracę wynagrodzenie na poziomie co najmniej minimalnym, które od stycznia br. wynosi 3010 zł brutto.

Jak czytamy na stronie Business Centre Club (BCC), pracodawca chcąc powierzyć pracę cudzoziemcowi w niepełnym wymiarze czasu pracy będzie musiał zapewnić mu wynagrodzenie odpowiadające co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu, nawet jeśli zgodnie z kodeksem pracy i ustawą o minimalnym wynagrodzeniu cudzoziemcowi należne byłoby mniejsze wynagrodzenie, odpowiadające wykonanej pracy i proporcjonalne do czasu pracy. Co istotne, takie wynagrodzenie może pochodzić od kilku pracodawców.

Jakie jeszcze zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o cudzoziemcach?

Nowe przepisy ustawy mają pomóc w szybszym uzyskaniu zezwolenia dla cudzoziemców, którzy zamierzają wykonywać pracę u przedsiębiorców prowadzących działalność o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki. Wykaz przedsiębiorców w drodze rozporządzenia określi minister właściwy ds. gospodarki. Rozpatrując wnioski o wydanie zezwolenia na pracę, wojewoda będzie uwzględniał pierwszeństwo cudzoziemców mających pracować u przedsiębiorców, którzy znajdą się w tym wykazie.

Kolejną zmianą, którą wprowadza nowela jest 60-dniowy termin załatwienia sprawy administracyjnej dotyczącej udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w pierwszej instancji. Z kolei organ odwoławczy teraz będzie miał 90 dni na rozpatrzenie sprawy.

Dzięki nowelizacji skrócony z 60 do 30 dni zostanie termin wydawania niektórych wiz krajowych. Chodzi m.in. o wizy wydawane w celu odbycia studiów, prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, odbycia stażu lub udziału w programie wolontariatu europejskiego.

Dodatkowo nowelizacja ustawy o cudzoziemcach ułatwia uzyskanie Karty Polaka. Teraz wśród dowodów, które mogą potwierdzić spełnienie warunków do otrzymania dokumentu, będzie Karta Polaka rodzica lub jednego z dziadków wnioskodawcy.

- Otwartość i uproszczenie procedur legalizacji pobytu i pracy stworzy pozytywny wizerunek Polski jako możliwego miejsca emigracji. Nowe przepisy ułatwiają tok rekrutacji i tym samym pomagają zwiększyć liczbę potencjalnych kandydatów zza granicy. Co więcej, moim zdaniem, po raz pierwszy od wielu lat zmiany mogą mieć realny wpływ na charakter migracji zarobkowych do Polski, zmieniając go z obecnego krótkookresowego na średnio i długookresowy – podsumowuje Paweł Kułaga.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach 4 stycznia br., w Dzienniku Ustaw nowela została opublikowana 14 stycznia. Nowe przepisy wchodzą w życie 29 stycznia br.