Staż to jedna z najpowszechniejszych form zdobywania doświadczenia zawodowego przez osoby wchodzące na ścieżkę kariery zawodowej. Nie zawsze jednak gwarantować będzie on zatrudnienie w konkretnej firmie czy instytucji. Przed podpisaniem umowy stażowej z urzędem pracy, warto zapoznać się z jej warunkami.

Kto może odbyć staż?

Uprawnionych do odbycia stażu u konkretnego pracodawcy można podzielić na dwie kategorie. Do pierwszej z nich zaliczać będą się osoby młode, wkraczające dopiero na rynek pracy, a więc:

• bezrobotni, którzy do dnia zastosowania wobec nich usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończyli 25 roku życia;
• bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, którzy nie ukończyli 27. roku życia;
W przypadku tej grupy, wybrane osoby kierowane są na staż trwający do 12 miesięcy.

Minimalny okres odbywania stażu wynosi 3 miesiące

Do odbycia maksymalnie 6-miesięcznego stażu uprawnione są natomiast osoby zarejestrowane jako:

• długotrwale bezrobotne pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat;
• kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
• bezrobotni po 50. roku życia;
• bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego bądź bez wykształcenia średniego;
• bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;
• bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;
• niepełnosprawni bezrobotni.

Będąc studentem dziennym nie można zarejestrować się jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy, co skutecznie blokuje możliwość podjęcia stażu. Takie ograniczenia nie dotyczą natomiast studentów zaocznych oraz wieczorowych.

Prawa stażysty

Pomimo tego, iż praca świadczona w ramach stażu nie jest stosunkiem pracy, stażyście przysługują pewne pracownicze uprawnienia oraz wynagrodzenie w formie stypendium. Jego wysokość to 120 % proc. zasiłku dla bezrobotnych, co w 2014 stanowi kwotę 988,40 zł brutto. Urząd pracy, który wypłaca stypendium, odprowadza również składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Co więcej, na wniosek bezrobotnego, pracodawca ma obowiązek udzielenia płatnych dni wolnych od pracy. Ich wymiar to 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Pracodawca ma również obowiązek przeszkolenia stażysty w zakresie BHP.
Stażysta nie może pracować dłużej niż 8 godzin dziennie oraz 40 godziny tygodniowo. Odbywanie stażu poprzedzone musi zostać badaniami lekarskimi. Ich koszty pokrywa Fundusz Pracy.

W trakcie odbywania stażu obowiązuje zakaz wykonywania pracy w niedziele i święta, w porze nocnej oraz w systemie pracy zmianowej, jednak w szczególnych sytuacjach starosta może wyrazić zgodę na realizację stażu w powyższych warunkach.
Stażysta w szczególnych okolicznościach ma prawo do przerwania obywania stażu przed terminem jego zakończenia. Co więcej, starosta na wniosek stażysty lub urzędu, może rozwiązać umowę z pracodawcą (organizatorem stażu) w przypadku jej nierealizowania lub niedotrzymywania warunków jej odbywania.

Po zakończeniu stażu każdy stażysta otrzymuje od pracodawcy opinię wraz z informacjami o wykonywanych przez niego zadaniach. Opinię tę wydaje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia stażu.

Warto zaznaczyć, iż po odbyciu stażu pracodawca nie ma obowiązku zatrudnienia pracownika. Na wiosek starosty, takie założenie może być jednak wpisane do umowy o staż. Często jednak zdarza się, iż pracodawcy chcąc wywiązać się z nałożonego obowiązku proponują byłemu stażyście umowy krótkoterminowe w niepełnym wymiarze zatrudnienia.

Gdzie można ubiegać się o staż?

W celu odbycia stażu należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna we właściwym, zgodnym z naszym miejscem zameldowania, urzędzie pracy. Do rejestracji nie jest wymagane stałe zameldowanie – może być ono tymczasowe, lecz musi obowiązywać przez czas odbywania stażu.