Kodeks pracy ustala dla pracowników prawo do 15-minutowej przerwy wliczonej do czasu pracy. Czy pracownicy niepełnosprawni mają prawo do takiej dodatkowej przerwy?
Zgodnie z art. 17 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2011 r. nr 127, poz. 721; dalej: ustawa o rehabilitacji) osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy. Dodatkowa przerwa nie narusza art. 134 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, ze zm.).
Reklama

Reklama
Prawo do dodatkowej przerwy na:
- gimnastykę usprawniającą lub
przysługuje każdej osobie niepełnosprawnej, zarówno z lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Od samego pracownika zależy, na który cel wykorzysta przerwę i jak ją sobie zorganizuje.
Prawo do dodatkowej przerwy wynika wprost z ustawy o rehabilitacji. Dlatego też nie ma znaczenia, czy przerwa ta została ujęta np. w regulaminie pracy. Ustawa nie przewiduje dodatkowych warunków, które powinna spełnić osoba niepełnosprawna (tak jak w przypadku np. dodatkowego urlopu wypoczynkowego), aby skorzystać z przerwy. Przysługuje ona więc każdemu pracownikowi, który legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.