Za świadczenia nienależne uważane są te wpłaty na rzecz pracownika, co do których pracodawca nie był zobowiązany, a pomimo to zostały przekazane zatrudnionemu na skutek błędu czy pomyłki oraz te świadczenia, do których wypłaty przestała istnieć podstawa prawna.

Zobacz, ile można potrącić pracownikowi z pensji>>

Najczęściej tego typu świadczenia są wypłacane w wyniku błędu osoby odpowiedzialnej za wykonanie przelewu lub dokonanie wypłaty, pomyłki przy obliczaniu wysokości świadczenia należnego pracownikowi czy też wtedy, gdy pracodawca uwzględnia zwolnienie lekarskie pracownika już po naliczeniu i wypłacie wynagrodzenia za dany miesiąc.

Pracodawca nie może przy tym po prostu pomniejszyć kolejnej pensji pracownika o nienależnie wypłaconą sumę. Prawo pracy pozwala na jednostronne potrącenia tylko w przypadku niektórych należności, takich jak zajęcia komornicze, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi oraz kary pieniężne. W innym wypadku pracownik może domagać się od firmy zapłaty wynagrodzenia zmniejszonego niezgodnie z prawem, a pracodawcy grozi za ten krok kara grzywny.

Odliczenie bez zgody pracownika

Jedyną sytuacją, w której pracodawca może jednostronnie zmniejszyć pensję pracownika o nadpłatę, jest odliczenie nadpłaty dokonanej za okres nieobecności podwładnego w pracy, niedającej mu prawa do wynagrodzenia. Nie jest to przy potrącenie w sensie ścisłym, a jedynie odliczenie, czyli korekta dokonanej wypłaty.

Odliczenie może zostać przy tym dokonane bez zgody pracownika, o ile zostanie przeprowadzone nie później niż w najbliższym terminie wypłaty. Jeżeli pracodawca przegapi ten termin, nie będzie mógł dostać zwrotu nadpłaty z kolejnym wynagrodzeniem pracownika. Odliczenia będzie mógł wtedy dokonać tylko za zgodą podwładnego.

Potrącenie tylko za zgodą pracownika

Zgoda pracownika jest także konieczna, jeżeli nadpłata nastąpiła z winy pracodawcy, na przykład w wyniku błędu przy wyliczeniach.

Musi ona mieć koniecznie formę pisemną i dotyczyć konkretnej kwoty, która została nadpłacona. Nie może być to zgoda ustna czy blankietowa, czyli dotycząca wierzytelności o niezeznanej wysokości, mogących dopiero powstać w przyszłości.

Odzyskanie zaległych pensji możliwe, lecz niełatwe>>

Zgoda na potrącenie jest przy tym skuteczna tylko do granicy kwoty wolnej od potrąceń. Wyższa nadpłata może zostać odjęta dopiero z kolejnej pensji.

Jeżeli pracownik odmówi zwrotu nienależnie wypłaconej mu kwoty, pracodawcy pozostaje tylko droga sądowa.

Pracodawca w sądzie

W sądzie pracodawca będzie musiał udowodnić (na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu) nie tylko, że pracownik uzyskał świadczenie bez podstawy prawnej, więc powinien je zwrócić, ale także, że musiał się on liczyć się z obowiązkiem zwrotu. Bowiem pracownik, który nie miał świadomości, że świadczenie było nienależne i zdążył je wydać, zasadniczo nie musi oddawać pracodawcy wypłaconej mu pieniężnej nadwyżki.

W przypadku, gdy pracodawcy uda się przekonać sąd o winie pracownika, potrzebny mu będzie tytuł wykonawczy - najczęściej prawomocny nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Następnie jako wierzyciel pracodawca musi zainicjować postępowanie egzekucyjne i dopiero wtedy być może uda mu się odzyskać utracone pieniądze.

Takie same zasady obowiązują nie tylko w przypadku zwrotu błędnie wyliczonego wynagrodzenia za pracę, ale także innych świadczeń ze stosunku pracy, wypłaconych w zbyt wysokiej kwocie, na przykład trzynastki, otrzymanej przez pracownika pomimo, że w ogóle nie nabył do niej prawa.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)