Nagroda jubileuszowa nie jest uregulowana w Kodeksie pracy a więc nie należy się wszystkim pracownikom. Zasady i tryb jej wypłacania określają akty wykonawcze do ustaw obejmujących określone grupy zawodowe.

Przyznawanie nagród jubileuszowych przewiduje m.in. ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, ustawa o służbie cywilnej, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o pracownikach urzędów skarbowych i Karta nauczyciela. Z kolei zasady wypłacania nagrody regulują akty wykonawcze do wymienionych ustaw. Prawo do nagród na podstawie rozporządzeń mają również m.in. górnicy, pracownicy bibliotek czy osoby zatrudnione w instytucjach kultury. Pracodawcy spoza tych sfer zawodowych mogą oczywiście wprowadzić własne rozwiązania w zakresie jej przyznawania, które powinny zostać określone w wewnętrznych regulaminach wynagradzania.

Nagroda przysługuje pracownikom w związku z osiągnięciem określonego stażu pracy i co do zasady jest wypłacana z dniem, w którym nabywa on do niej prawo. Według Sądu Najwyższego jest to dzień bezpośrednio poprzedzający dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie (uchwała SN z 21 maja 1991 r. (PZP, OSNCP 1992/1/10)). W praktyce pracodawca powinien wypłacić nagrodę niezwłocznie, czyli nie później niż w najbliższym dniu wypłaty wynagrodzenia za pracę. Pod uwagę należy wziąć również czas potrzebny na jej obliczenie po przedstawieniu przez zatrudnionego dokumentów poświadczających staż pracy w innym zakładzie. Pracodawcy powinni pamiętać, że uzależnienie wypłaty nagrody od wykazania poprzednich okresów zatrudnienia jedynie świadectwami pracy, z wyłączeniem innych sposobów, narusza zasady ustalania wynagrodzenia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia z 4 czerwca 2008 r. (II PK 292/07)).

Podstawą obliczenia nagrody jubileuszowej jest wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Wyjątkowa sytuacja ma miejsce w sytuacji, gdy w dniu wypłaty pensja przysługująca zatrudnionemu jest większa niż w dniu nabycia prawa. W takim przypadku nagrodę oblicza się od wyższej kwoty. Przy obliczaniu wynagrodzenia miesięcznego stosuje się zasady takie same jak w przypadku ustalania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Wysokość nagrody jubileuszowej zależy od stażu pracy. Jej wysokość zależy od danej grupy zawodowej. I tak - w służbie cywilnej nagrodę ustala się w następujący sposób:
- 20 lat - 75 procent wynagrodzenia miesięcznego;
- 25 lat - 100 procent wynagrodzenia miesięcznego;
- 30 lat - 150 procent wynagrodzenia miesięcznego;
- 35 lat - 200 procent wynagrodzenia miesięcznego;
- 40 lat - 300 procent wynagrodzenia miesięcznego;
- 45 lat - 400 procent wynagrodzenia miesięcznego;

W przypadku nauczycieli nagroda jubileuszowa wynosi odpowiednio:
- 20 lat - 75 procent wynagrodzenia miesięcznego;
- 25 lat - 100 procent wynagrodzenia miesięcznego;
- 30 lat - 150 procent wynagrodzenia miesięcznego;
- 35 lat - 200 procent wynagrodzenia miesięcznego;
- 40 lat - 250 procent wynagrodzenia miesięcznego;
Do stażu pracy wlicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia, jak również okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie i pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Przy ustalaniu stażu pracy nie bierze się natomiast pod uwagę okresu prowadzenia działalności gospodarczej i pracy na podstawie kontraktów cywilnoprawnych.

Jednocześnie rozróżnianie okresów zatrudnienia w zakładach prywatnych i państwowych jest przejawem dyskryminacji i nie respektuje zasady równego traktowania w zakresie wynagradzania. W orzeczeniu z 10 października 2007 roku (II PK 38/07) Sąd Najwyższy uznał, że wykluczenie ze stażu pracy okresów zatrudnienia w prywatnym przedsiębiorstwie jest przejawem nierównego traktowania.