Do końca tego roku przedłużony zostanie czas obowiązywania przepisów, które regulują zasady uzyskiwania wsparcia przez pracodawców zatrudniających osoby z uszczerbkiem na zdrowiu.
Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 30 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. nr 57 poz. 472).
Zawiera on jedną modyfikację dotyczącą czasu obowiązywania tych przepisów i przesunięcia terminu ich wygaśnięcia z 30 czerwca na 31 grudnia br. Wydłużenie tego okresu o pół roku jest związane z tym, że refundacja wydatków na szkolenia jest traktowana jako pomoc publiczna podlegająca regulacjom unijnym. Obowiązywanie tych ostatnich przepisów zostało wydłużone do 30 czerwca przez Komisję Europejską, która wydała rozporządzenie nr 1224/2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 800/2008 właśnie w zakresie okresu jego obowiązywania (Dz.Urz. UE L 320 z 30 listopada 2013 r.). Ponieważ podlegające pod nie programy pomocowe mogą funkcjonować sześć miesięcy dłużej (czyli w tym przypadku do końca 2013 r.), konieczne było uwzględnienie tej okoliczności w stosunku do wsparcia dla pracodawców.
Bez zmian pozostaną natomiast warunki, które musi spełnić pracodawca, aby uzyskać refundację szkolenia oraz jej kwoty. Tak jak dotychczas maksymalnie będzie to mogło być 80 proc. kosztów szkolenia, ale nie więcej niż dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
Z tego samego powodu zmienione zostanie także rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. nr 62 poz. 316).
Pozwala ono uzyskać np. refundację kosztów przystosowania stanowiska pracy osoby z uszczerbkiem na zdrowiu lub zatrudnienia dodatkowego pracownika, który będzie wspomagał go w wykonywaniu obowiązków zawodowych.
Drugie rozporządzenie również będzie obowiązywać pół roku dłużej.
Refundacja może maksymalnie wynosić do 80 proc. kosztów szkolenia, ale nie więcej niż dwukrotność przeciętnej płacy na jedną osobę
Etap legislacyjny
Konsultacje projektów rozporządzeń