Firmy świadczące usługi transgraniczne będą mogły bez przeszkód wykonywać swoje zadania (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) także w niedziele i święta. Tak wynika z nowelizacji kodeksu pracy, którą podpisał prezydent. Wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu. Nowe rozwiązanie umożliwi świadczenie usług drogą elektroniczną w dni, które są wolne od pracy w Polsce (niedziele i święta), ale niekoniecznie w krajach usługobiorcy.
Kalendarze świąt w poszczególnych krajach różnią się, zwłaszcza w przypadku gdy inne religie są dominującym wyznaniem. Podobny problem mógł wynikać w sytuacji, gdy oba państwa (usługodawcy i usługobiorcy) znajdują się w innych strefach czasowych. Aby umożliwić działalność w dni ustawowo wolne, pracodawcy świadczący usługi transgraniczne musieli obchodzić prawo. Wprowadzali w firmach np. pracę zmianową lub w ruchu ciągłym (wykonywanie obowiązków w takich systemach jest dozwolone w niedziele i święta).
Po podpisaniu przez prezydenta nowelizacji k.p. pewne jest już, że stosowanie takich rozwiązań nie będzie konieczne. Usługi transgraniczne z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych będzie można świadczyć w niedziele i święta, pod warunkiem że te dni są pracujące w kraju kontrahenta.To rozwiązanie bez wątpienia poprawi konkurencyjność polskich firm wykonujących usługi transgraniczne.

Praca w niedziele i święta jest dozwolona m.in.:

● w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

● w ruchu ciągłym,

● przy pracy zmianowej,

● przy niezbędnych remontach,

● w transporcie i w komunikacji,

● w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych,

● przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,

● w rolnictwie i hodowli,

● przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w gastronomii, zakładach hotelarskich, placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Etap legislacyjny

Ustawa czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw