Dotychczasowe przepisy przewidywały, że pracodawca musiał wystąpić o przedłużenie ważności zezwolenia najpóźniej na 30 dni przed końcową datą jego obowiązywania. Od dziś przepisy wskazują także termin początkowy – wniosek można złożyć nie wcześniej niż na 90 dni przed tym dniem. Zmiana ta ma ukrócić praktykę firm, które o prolongatę zezwolenia występowały tuż po uzyskaniu pierwszej zgody na zatrudnienie cudzoziemca. Uniemożliwiało to sprawdzenie przed wydaniem kolejnego pozwolenia, czy praca była wykonywana zgodnie z warunkami tego pierwotnego.

Rozporządzenie nakłada na firmę składającą wniosek o przedłużenie zezwolenia obowiązek przedstawiania umowy wiążącej ją z cudzoziemcem, która jest podstawą wykonywania przez niego pracy. Przedsiębiorca musi także przedłożyć potwierdzenie opłacenia za niego składek do ZUS. Brak tych informacji zadecyduje o cofnięciu zezwolenia lub o odmowie wydania ponownej zgody.

Zmieniły się także przepisy określające, jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia. Przedsiębiorcy nie muszą już składać odpisów z KRS bądź wyciągów z ewidencji działalności.

Niekorzystną dla nich zmianą jest obowiązek okazania w postępowaniu przed wojewodą oryginałów dokumentów, które dotychczas mogły być przedstawione w kopiach, jak np. dowód osobisty czy umowa spółki. Ich kopie będą dołączane do akt sprawy z adnotacją o przedstawieniu oryginalnych wersji.

Niewielkim zmianom ulegają przepisy określające typy zezwoleń na pracę. Rozporządzenie zmienia definicje dokumentów posiadających oznaczenia C, D i E. Ponadto doprecyzowuje, że zaświadczenie starosty o braku odpowiednich kandydatów do pracy w powiecie, będące warunkiem uzyskania zezwolenia przez cudzoziemca, będzie ważne tylko przez pół roku.

Zmienione zostały także formularze wniosków i zezwoleń, które stanowią załączniki do rozporządzenia.

Etap legislacyjny

Wchodzi w życie 14 stycznia 2014 r.