Wzrost najniższej pensji ma istotny wpływ na warunki zatrudnienia. Część pracowników zarabia bowiem właśnie minimum płacowe. Tym osobom kwota wynagrodzenia zmienia się automatycznie wraz z ustawową podwyżką. Nie ma potrzeby by pracodawca wręczał im aneksy czy wypowiedzenia dostosowujące poziom płac do nowej stawki minimalnej pensji. Zgodnie z art. 18 k.p. postanowienia umów o pracę nie mogą być bowiem mniej korzystne dla pracowników niż przepisy. Kodeks pracy przewiduje więc mechanizm, zgodnie z którym postanowienia umów o pracę mniej korzystne niż rozwiązania prawa pracy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się odpowiednie przepisy.

Wzrost płacy minimalnej oznacza, że zmianie ulegną też inne świadczenia pracownicze. Jednym z nich jest wysokość odprawy dla osób zwalnianych z przyczyn leżących po stronie firmy. Górna kwota, którą otrzymają na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych (Dz.U. z 2003 r. nr 90, poz. 844 z późn. zm.) jest wielokrotnością minimalnego wynagrodzenia. Wysokość odprawy zależy od zakładowego stażu pracy zwalnianego, ale nie może przekroczyć 15-krotności minimalnej płacy. W 2014 roku będzie to zatem wartość 25 200 zł.

W nowym roku wraz ze zmianą płacy minimalnej wrosną też stawki odszkodowań dla ofiar mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy. Ich minimalną wysokość ustawodawca ustalił na poziomie najniższego wynagrodzenia za pracę.

Od 1 stycznia wzrośnie też dodatek za pracę w nocy. Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę i wykonującemu ją w nocy przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą taką godzinę. Wynosi on 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnej płacy. Oznacza to, że w zależności od miesiąca dodatek ten będzie się wahał od 1,83 zł w lipcu do 2,33 zł w listopadzie.

Nie zmienią się natomiast zasady wliczania do minimalnego wynagrodzenia poszczególnych składników pensji. Nadal osoby pracujące w nocy za najniższą pensję będą czuły się poszkodowane. Wspomniany dodatek będzie bowiem wliczany do pensji, co oznacza że jeśli dzięki jego wypłacie pensja przekroczy poziom płacy minimalnej, nie należy mu się wyrównanie. Zatem w praktyce nocni pracownicy nie odczują w kieszeni rekompensat za pracę, w czasie, gdy inni śpią (dodatek zastąpi wyrównanie, a nie zrekompensuje uciążliwych godzin pracy). W mijającym roku w Senacie podejmowano inicjatywę zmierzającą do wykreślenia dodatku za pracę w nocy jako wliczanego do minimalnego wynagrodzenia, ale nie zyskała ona poparcia.

Przypominamy, że składnikiem płacy minimalnej nie są natomiast m.in. wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, nagroda jubileuszowa, czy odprawa pieniężna przysługująca pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Dodatek za pracę w nocy

● Styczeń – 2 zł

● Luty – 2,10 zł

● Marzec – 2 zł

● Kwiecień – 2 zł

● Maj – 2,10 zł

● Czerwiec – 2,10 zł

● Lipiec – 1,83 zł

● Sierpień – 2,10 zł

● Wrzesień – 1,91 zł

● Październik – 1,83 zł

● Listopad – 2,33 zł

● Grudzień – 2 zł

minimum netto
potrącenia