Wczoraj Senat przyjął bez poprawek ustawę z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Rozwiązania te wykonują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23 lutego 2010 r. (sygn. akt K 1/08). Sędziowie uznali wówczas, że niezgodny z ustawą zasadniczą jest art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277 z późn. zm.). Na jego podstawie funkcjonariusze służący w tej formacji po upływie trzech lat tracili prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe oraz za czas wolny od służby.
Reklama
Przyjęta przez Senat ustawa znosi ograniczenia w wypłacie ekwiwalentu we wszystkich formacjach podlegających MSW i resortowi sprawiedliwości. Likwiduje także zróżnicowanie dotyczące wysokości świadczeń w przypadku zwolnienia policjanta ze służby z powodu wymierzenia mu kary dyscyplinarnej wydalenia z formacji lub skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego. Takie osoby nadal będą jednak otrzymywać odprawę o połowę niższą od tej wypłacanej osobie odchodzącej ze służby.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Czeka na podpis prezydenta